Český studijní překladList Římanům - 2. kapitola, verše 6 - 13

6 On fodplatí každému podle jeho skutků.a a Př 24:12!//; Mt 16:27
7 Těm, skteří s vytrvalostía v dobrém skutku shledají slávu, čest a neporušitelnost,b věčný život.c a Ř 5:3n; Ř 8:25; L 8:15; 2K 1:6; Ko 1:11; 2Te 1:4; Žd 10:36; 2P 1:6 b 1K 15:42; 1K 15:50; 1K 15:53; 2Tm 1:10 c Ř 6:22; Mt 19:16!
8 Avšak těm, kteří jsou sobečtía a neposlouchajíb cpravdu, nýbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvemc a zuřivostí.d a 2Tm 3:2 b 2Te 3:14; 1P 3:1 c Ř 1:18! d Iz 13:9; Ez 7:19; Ez 22:31; Zj 15:1
9 Soužení a úzkosta padne na duši každého člověka, jenž působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;b a Ř 8:35 b Ř 1:16!
10 avšak sláva,a čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro,b předně Židovi, a také Řekovi. a Žd 2:7; 1P 1:7 b Ř 13:4::; Sk 10:35; 1J 2:29
11 U cBoha není spřijímání sosob.a a 2Pa 19:7; Sk 10:34; Ef 6:9; Ko 3:25; Jk 2:1
12 Ti, kdo bez Zákonaa zhřešili, bez Zákona také fzahynou; a ti, kdo zhřešili pod Zákonem,b skrze Zákon budou souzeni. a 1K 9:21 b Ř 3:19
13 Neboť u cBoha nejsou spravedliví (ti, kdo Zákon slyší),t3 ale ospravedlněni budou (ti, kdo jej plní).t4 t3 ř.: posluchači Zákona t4 ř.: činitelé Zákona; Mt 7:21; Jk 1:22 - Jk 1:25

Skrýt poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100