Český studijní překladList Římanům - 2. kapitola, verše 6 - 13

6 On odplatí každému podle jeho skutků.
7 Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, věčný život.
8 Avšak těm, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nýbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí.
9 Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;
10 avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro, předně Židovi, a také Řekovi.
11 U Boha není přijímání osob.
12 Ti, kdo bez Zákona zhřešili, bez Zákona také zahynou; a ti, kdo zhřešili pod Zákonem, skrze Zákon budou souzeni.
13 Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší , ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní .

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100