Český studijní překladPřísloví - 1. kapitola

1 Přísloví izraelského krále Šalomouna, syna Davidova,
2 k poznání moudrosti a kázně, k porozumění řečem rozumným,
3 k přijetí rozumné kázně, spravedlnosti, práva a přímosti,
4 aby dala prostoduchým chytrost a mládenci poznání a rozvahu.
5 Ať je slyší moudrý a přibude mu bystrosti, rozumný získá schopnost vést,
6 aby dokázal porozumět přísloví a podobenství, slovům moudrých i jejich hádankám.
7 Počátek poznání je bázeň před יהוה, moudrostí a kázní pohrdají hlupáci.
8 Můj synu, slyš naučení svého otce, nezavrhuj poučení své matky.
9 Neboť jsou půvabným věncem na tvou hlavu a náhrdelníkem na tvůj krk.
10 Můj synu, kdyby tě hříšníci lákali, nepřivoluj!
11 Kdyby říkali: Pojď s námi, nastražíme léčku, abychom prolili krev, počíháme si bezdůvodně na nevinného,
12 jako podsvětí je pohltíme zaživa, muže v plné síle jako ty, kdo sestupují do jámy.
13 Získáme všelijaký vzácný majetek, naplníme si domy kořistí.
14 Nech svůj los padnout s námi, budeme mít všichni jeden měšec.
15 Můj synu, nechoď s nimi po cestě, zdrž svou nohu od jejich stezky,
16 neboť jejich nohy běží za zlem, pospíchají prolévat krev.
17 Vždyť nadarmo se roztahuje síť před zraky těch, co mají křídla.
18 Ale tito nastražují léčku k prolití vlastní krve, číhají na svou duši.
19 Tak dopadne každý, kdo pro sebe nekalý zisk hrabe. Připraví svého pána o duši.
20 Moudrost křičí na ulicích, na náměstích pozvedá svůj hlas.
21 Volá na nároží rušných ulic, u vchodů do bran, ve městě pronáší svou řeč:
22 Dokdy budou prostoduší milovat prostoduchost, posměvači si budou libovat v posmívání a hlupáci budou nenávidět poznání?
23 Obraťte se, když vás kárám! Hle, vyleji na vás svého ducha, dám vám poznat svá slova.
24 Protože jsem volala, ale odmítali jste, vztahovala jsem svou ruku, ale nikdo nedával pozor,
25 nevšímali jste si žádné mé rady a mému pokárání jste se nepodvolili,
26 také já se budu vysmívat vaší pohromě, posmívat se, když přijde to, čeho se strachujete,
27 když jako ničivá bouře přijde to, čeho se strachujete a vaše pohroma jako vichřice, když na vás přijde soužení a strast.
28 Tehdy mě budou volat, ale neodpovím, budou mě usilovně hledat, ale nenaleznou mě.
29 Protože nenáviděli poznání a nezvolili si bázeň před יהוה,
30 nepodvolili se mé radě a odvrhli každé moje pokárání,
31 budou jíst ovoce své cesty, nasytí se svými radami.
32 Vždyť odvrácení prostoduchých je zabije, bezstarostnost hlupáků je zahubí.
33 Ale kdo mě poslouchá, bude přebývat v bezpečí, bude bezstarostný, beze strachu ze zla.

Zobrazit poznámky překladatelů

Žalmy     2. kapitola Kazatel

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100