Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 8. kapitola, verše 6 - 22

6 Vezmi Lévijce zprostřed synů Izraele a očisti je.
7 Nalož s nimi takto, abys je očistil: pokrop je vodou očištění, ať přejedou břitvou po celém těle a vyperou si šaty, aby se očistili.
8 Ať vezmou býčka a jako přídavnou oběť jemnou mouku namísenou s olejem a ty vezmi druhého býčka jako oběť za hřích.
9 Přiveď Lévijce před stan setkávání a svolej celou pospolitost synů Izraele.
10 Přiveď Lévijce před יהוה a synové Izraele na Lévijce vloží ruce.
11 Áron ať obětuje Lévijce před יהוה jako mávanou oběť od synů Izraele, aby mohli vykonávat יהוה službu.
12 Lévijci vloží ruce na hlavy býčků a ty připrav jednoho jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť pro יהוה, abys vykonal obřad smíření za Lévijce.
13 Potom postav Lévijce před Árona a před jeho syny a obětuj je jako mávanou oběť pro יהוה.
14 Odděl Lévijce zprostřed synů Izraele; Lévijci budou moji.
15 Potom, až je očistíš a obětuješ jako mávanou oběť, Lévijci vejdou, aby sloužili ve stanu setkávání,
16 neboť jsou zcela darováni mně zprostřed synů Izraele namísto všeho, co otvírá lůno, namísto všeho prvorozeného ze synů Izraele, vzal jsem si je pro sebe.
17 Neboť mně patří vše prvorozené ze synů Izraele, z lidí i zvířat. Tehdy, když jsem v egyptské zemi pobil všechno prvorozené, zasvětil jsem je pro sebe.
18 Vzal jsem si Lévijce místo všeho prvorozeného ze synů Izraele.
19 Dal jsem Lévijce jako dar Áronovi a jeho synům zprostřed synů Izraele, aby vykonávali službu synů Izraele ve stanu setkávání a získávali smíření pro syny Izraele, aby nenastala pohroma mezi syny Izraele, když by se synové Izraele přiblížili ke svatyni.
20 Mojžíš, Áron a celá pospolitost synů Izraele naložili s Lévijci tak, jak přikázal יהוה Mojžíšovi o Lévijcích — tak s nimi synové Izraele naložili.
21 Lévijci se očistili od hříchu, vyprali si šaty a Áron je obětoval před יהוה jako mávanou oběť; Áron za ně vykonal obřad smíření, aby je očistil.
22 Potom vešli Lévijci vykonávat svou službu ve stanu setkávání před Áronem a před jeho syny. Jak יהוה Mojžíšovi o Lévijcích přikázal, tak s nimi naložili.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100