Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 30. kapitola, verše 4 - 16

4 Jestliže však žena učiní slib יהוה a vezme na sebe závazek v domě svého otce ve svém mládí,
5 když její otec uslyší její slib a její závazek, který na sebe vzala, a když k tomu bude její otec mlčet, všechny její sliby platí a každý závazek, který na sebe vzala, platí.
6 Jestliže jí však její otec v den, kdy uslyší všechny její sliby a její závazky, které na sebe vzala, zabrání, neplatí to a יהוה jí odpustí, protože její otec jí zabránil.
7 Jestliže se vdá a budou na ní její sliby či unáhlený výrok, kterým se zavázala,
8 a její muž to uslyší, jestliže v den, kdy to uslyší, k tomu bude mlčet, její sliby platí i její závazek, který na sebe vzala, platí.
9 Jestliže jí však její muž v den, kdy to uslyší, zabrání a zruší její slib, který je na ní, a unáhlený výrok, kterým se zavázala, יהוה jí odpustí.
10 Slib vdovy či zapuzené ženy, vše, co na sebe vzala, platí.
11 Jestliže učiní slib či vezme na sebe s přísahou závazek v domě svého muže
12 a její muž to uslyší, bude k tomu mlčet a nezabrání jí, všechny její sliby platí i každý závazek, který na sebe vezme, platí.
13 Jestliže je však její muž v den, kdy to uslyší, zruší, vše, co vyšlo z jejích rtů jako její slib či jako závazek, neplatí, její muž je zrušil a יהוה jí odpustí.
14 Každý slib a každý přísežný závazek k sebepokoření ať potvrdí její muž nebo ať její muž zruší.
15 Jestliže k tomu bude zarytě její muž do druhého dne mlčet, učiní platnými všechny její sliby anebo všechny její závazky, které jsou na ní. Učinil je platnými, neboť v den, kdy to uslyšel, k tomu mlčel.
16 Jestliže je však zruší později, než to uslyšel, ponese její vinu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100