Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 25. kapitola, verše 1 - 13

1 Když pobýval Izrael v Šitímu, začal lid smilnit s moábskými ženami.
2 Ty volaly lid k obětem svým bohům a lid jedl a klaněl se jejich bohům.
3 Izrael se spřáhl s Baal-peórem a יהוה vzplanul proti Izraeli hněvem.
4 יהוה řekl Mojžíšovi: Vezmi všechny předáky lidu a pověs je před יהוה na slunci, aby se od Izraele odvrátil יהוה planoucí hněv.
5 Mojžíš řekl izraelským soudcům: Zabijte každý ty své muže, kteří se spřáhli s Baal-peórem.
6 Vtom přišel kdosi ze synů Izraele a přivedl ke svým bratrům Midjánku před očima Mojžíše a před očima celé pospolitosti synů Izraele, zatímco oni plakali u vchodu do stanu setkávání.
7 Když to uviděl kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, vstal zprostřed pospolitosti, vzal oštěp,
8 šel za tím Izraelcem do ženské části stanu a oba je probodl — toho Izraelce i tu ženu do jejího břicha. Tak zadržel tu ránu od synů Izraele.
9 Mrtvých při té ráně bylo dvacet čtyři tisíc.
10 יהוה promluvil k Mojžíšovi:
11 Kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, odvrátil můj hněv od synů Izraele, když uprostřed nich horlil mou horlivostí, takže jsem ve své žárlivosti neskoncoval se syny Izraele.
12 Proto řekni: Hle, ustanovuji s ním smlouvu pokoje.
13 Jemu a jeho potomstvu po něm bude věčnou smlouvou kněžství, protože horlil pro svého Boha a vykonal obřad smíření za syny Izraele.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100