Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 22. kapitola

1 Synové Izraele vyrazili a utábořili se v moábských stepích na druhé straně Jordánu u Jericha.
2 Balák, syn Sipórův, viděl všechno, co učinil Izrael Emorejcům.
3 Moáb měl z lidu velký strach, neboť ho bylo mnoho. Moáb se synů Izraele děsil.
4 Moáb řekl midjánským starším: Tento dav teď dočista spase všechno kolem nás, tak jako býk dočista spásá polní zeleň. Toho času byl moábským králem Balák, syn Sipórův.
5 Ten poslal posly k Bileámovi, synu Beórovu, do Petóru, který je u Řeky, v zemi synů jeho lidu, aby ho zavolal se slovy: Hle, z Egypta vyšel národ a hle, pokryl tvář země a pobývá naproti mně.
6 Nuže, prosím, pojď, proklej mi tento lid, neboť je mocnější nežli já. Snad ho potom budu moci pobít a vyhnat ze země. Vím totiž, že koho požehnáš, bude požehnán a koho prokleješ, bude proklet.
7 Starší moábští a starší midjánští šli a měli s sebou odměnu za věštění. Přišli k Bileámovi a pověděli mu Balákova slova.
8 On jim řekl: Zůstaňte zde přes noc a odpovím vám to, co ke mně יהוה promluví. Moábská knížata pobyla u Bileáma.
9 Bůh přišel k Bileámovi a zeptal se ho: Kdo jsou ti muži u tebe?
10 Bileám Bohu odpověděl: Moábský král Balák, syn Sipórův, je ke mně poslal se slovy:
11 Je tu ten lid, který vyšel z Egypta a pokryl tvář země. Nuže pojď a proklej mi ho. Snad budu moci proti němu bojovat a vyhnat ho.
12 Bůh nato Bileámovi řekl: Nechoď s nimi a neproklínej tento lid, protože je požehnaný.
13 Ráno Bileám vstal a řekl Balákovým knížatům: Jděte do své země, protože יהוה mi nechce dovolit jít s vámi.
14 Moábská knížata vstala, přišla k Balákovi a řekla: Bileám nechce s námi jít.
15 Balák poslal další knížata, početnější a váženější nežli ta první.
16 Když přišla k Bileámovi, řekla mu: Toto praví Balák, syn Sipórův: Nezdráhej se, prosím, přijít ke mně!
17 Převelice tě poctím a všechno, co mi řekneš, udělám. Pojď, prosím, proklej mi tento lid.
18 Bileám odpověděl Balákovým otrokům: I kdyby mi dal Balák všechno stříbro a zlato, které je v jeho domě, nemohl bych přestoupit příkaz יהוה, svého Boha, a udělat cokoliv malého či velkého.
19 Nicméně pobuďte tu i vy přes noc, abych se dozvěděl, co dalšího ke mně יהוה promluví.
20 Bůh přišel k Bileámovi v noci a řekl mu: Když tě přišli tito muži zavolat, vstaň a jdi s nimi. Avšak uděláš pouze to, co ti povím.
21 Bileám ráno vstal, osedlal svou oslici a šel s moábskými knížaty.
22 Bůh vzplanul hněvem, že Bileám šel; יהוה anděl se mu postavil do cesty jako protivník. On jel na své oslici a s ním byli dva jeho služebníci.
23 Oslice uviděla יהוה anděla, jak stojí na cestě a v ruce má tasený meč. Oslice uhnula z cesty a šla polem. Bileám však oslici bil, aby se vrátila na cestu.
24 Pak se יהוה anděl postavil na pěšině mezi vinicemi; na jedné i druhé straně byla zeď.
25 Když oslice uviděla יהוה anděla, přitiskla se ke zdi a přitlačila ke zdi Bileámovu nohu. On ji znovu bil.
26 יהוה anděl znovu přešel a postavil se na úzkém místě, kde nebylo možné uhnout napravo ani nalevo.
27 Když oslice uviděla יהוה anděla, lehla si pod Bileámem. Bileám vzplanul hněvem a bil oslici holí.
28 יהוה otevřel oslici ústa a ta řekla Bileámovi: Co jsem ti udělala, že jsi mě takto třikrát bil?
29 Bileám oslici řekl: Vždyť se mi vysmíváš! Kdybych měl s sebou meč, tak bych tě teď zabil.
30 Oslice Bileámovi řekla: Což nejsem tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa až dodnes. Měla jsem ve zvyku ti něco takového dělat? Odpověděl: Ne.
31 יהוה odkryl Bileámovi oči, takže uviděl יהוה anděla, jak stojí na cestě a v ruce má tasený meč. Poklekl a poklonil se tváří k zemi.
32 יהוה anděl se ho zeptal: Proč jsi takto třikrát bil svou oslici? Hle, já jsem vyšel jako tvůj protivník, neboť tato cesta je přede mnou pochybená.
33 Oslice mě uviděla a takto třikrát přede mnou uhnula. Kdyby přede mnou neuhnula, ano, tebe bych teď zabil, a ji bych nechal naživu.
34 Bileám řekl יהוה poslu: Zhřešil jsem, neboť jsem nevěděl, že ty stojíš proti mně na cestě. Nyní, jestliže je to zlé ve tvých očích, vrátím se.
35 יהוה anděl řekl Bileámovi: Jdi s těmi muži. Ovšem jenom to slovo, které k tobě budu mluvit, to budeš mluvit. Bileám tedy šel s Balákovými knížaty.
36 Když se Balák doslechl, že Bileám přichází, vyšel mu vstříc do moábského města, které je na hranici Arnónu na konci území.
37 Balák Bileámovi řekl: Cožpak jsem k tobě neposlal, aby tě zavolali? Proč jsi ke mně nepřišel? Opravdu tě nedokážu poctít?
38 Bileám řekl Balákovi: Hle, teď jsem k tobě přišel. Budu ale moci vůbec něco promluvit? Slovo, které Bůh vloží do mých úst, to budu mluvit.
39 Bileám šel potom s Balákem a přišli do Kirjat-chusót.
40 Balák obětoval skot a brav a poslal Bileámovi a knížatům, která byla s ním.
41 I stalo se ráno, že Balák vzal Bileáma a přivedl ho do Bamót-baalu, takže odtamtud viděl okraj lidu.

Zobrazit poznámky překladatelů

Leviticus (3. Mojžíšova) 21. kapitola     23. kapitola Deuteronomium (5. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100