Český studijní překladNumeri (Čtvrtá Mojžíšova) - 14. kapitola, verše 1 - 38

1 Celá pospolitost pozvedla a vydávala svůj hlas. Lid oné noci plakal.
2 Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá pospolitost jim říkala: Kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi anebo kéž bychom zemřeli v této pustině!
3 Proč nás יהוה přivedl do této země, abychom padli mečem? Naše ženy a malé děti se stanou kořistí. Nebylo by pro nás lepší vrátit se do Egypta?
4 A říkali jeden druhému: Ustanovme si vůdce a vraťme se do Egypta.
5 Mojžíš a Áron padli na tvář před celým shromážděním pospolitosti synů Izraele.
6 Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův, z těch kteří prozkoumali zemi, roztrhli svá roucha
7 a říkali celé pospolitosti synů Izraele: Země, kterou jsme prošli, abychom ji prozkoumali, je převelice dobrá země.
8 Jestliže v nás יהוה najde zalíbení, přivede nás do této země a dá nám ji — zemi, která oplývá mlékem a medem.
9 Jenom se nebouřete proti יהוה! A lidu té země se nebojte, vždyť jsou pro nás jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, ale s námi je יהוה, nebojte se jich!
10 Když celá pospolitost říkala, že na ně budou házet kamení, všem synům Izraele se u stanu setkávání ukázala יהוה sláva.
11 יהוה řekl Mojžíšovi: Jak dlouho mě bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi nebudou věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich učinil?
12 Pobiji je morem a vyvlastním je, z tebe však udělám větší a mocnější národ, nežli jsou oni.
13 Mojžíš nato řekl יהוה: Když se o tom doslechnou Egypťané, z jejichž středu jsi svou silou vyvedl tento lid,
14 řeknou to obyvatelům této země. Slyšeli, že ty, יהוה, jsi uprostřed tohoto lidu, že ty, יהוה, ses ukazoval tváří v tvář, že tvůj oblak stál nad nimi a že v oblakovém sloupu jsi před nimi chodil ve dne a v ohnivém sloupu v noci.
15 Když usmrtíš tento lid do jednoho muže, národy, které slyšely zprávu o tobě, řeknou:
16 Protože יהוה nebyl schopen přivést tento lid do země, kterou jim odpřisáhl, pobil je v pustině.
17 Ať se nyní, prosím, ukáže, že je veliká Panovníkova síla, tak jak jsi řekl:
18 יהוה je pomalý k hněvu a hojný v milosrdenství, odpouští vinu a přestoupení. Jistě však nenechá viníka bez trestu, ale navštěvuje s trestem vinu otců na synech, na třetí i čtvrté generaci.
19 Odpusť, prosím, vinu tohoto lidu podle svého velkého milosrdenství, tak jako jsi odpouštěl tomuto lidu od Egypta až doposud.
20 יהוה řekl: Na tvé slovo odpouštím.
21 Avšak jakože jsem živ, יהוה sláva naplní celou zemi.
22 Žádný z mužů, kteří viděli mou slávu a má znamení, která jsem činil v Egyptě a v pustině, a pokoušeli mě takto desetkrát a neuposlechli mě,
23 neuvidí zemi, kterou jsem odpřisáhl jejich otcům; žádný, kdo mnou pohrdal, ji neuvidí.
24 Avšak svého otroka Káleba, protože smýšlel jinak a šel za mnou naplno, toho přivedu do země, do níž vešel, a jeho potomstvo si ji podrobí.
25 V údolí sídlí Amálekovci a Kenaanci. Zítra se obraťte a vyrazte do pustiny směrem k Rákosovému moři.
26 יהוה promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:
27 Jak dlouho se mám zabývat s touto zlou pospolitostí, která proti mně reptá? Slyšel jsem reptání synů Izraele, kterým proti mně reptali.
28 Řekni jim: Jakože jsem živ, je יהוה výrok, naložím s vámi tak, jak jste mě prosili.
29 V této pustině padnou vaše mrtvoly, všichni vaši spočítaní v celém počtu od dvacetiletých výše, kteří reptali proti mně.
30 Nevejdete do země, o níž jsem pozvednutím ruky přísahal, že v ní budete přebývat — jenom Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Núnův.
31 Vaše malé děti, o nichž jste řekli, že se stanou kořistí, ty tam přivedu a poznají zemi, kterou jste vy pohrdli.
32 Vaše mrtvoly padnou v této pustině
33 a vaši synové budou pastýři v pustině po čtyřicet let a ponesou vaše smilstvo, dokud v pustině nepadnou všechny vaše mrtvoly.
34 Podle počtu dnů, v nichž jste prozkoumali zemi, čtyřicet dnů, za každý den jeden rok po čtyřicet let ponesete své viny a poznáte mou nelibost.
35יהוה jsem promluvil: Takto naložím s celou touto zlou pospolitostí těch, kteří se proti mně smluvili: Zahynou v této pustině, tady zemřou.
36 Ti muži, které Mojžíš poslal prozkoumat zemi, kteří se vrátili a podnítili celou pospolitost k reptání proti němu tím, že pomluvili tu zemi,
37 ti muži, kteří zle pomlouvali zemi, zemřeli ranou od יהוה.
38 Jedině Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův, zůstali naživu z oněch mužů, kteří šli prozkoumat zemi.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100