Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 3. kapitola, verše 1 - 11

1 V těch dnech přichází Jan Křtitel hlásající v judské pustině:
2 „ Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes. “
3 To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!‘
4 Sám Jan pak měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem beder kožený pás a jeho potravou byly kobylky a med divokých včel.
5 Tehdy vycházel k němu Jeruzalém a celé Judsko i celé okolí Jordánu
6 a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy.
7 Když však uviděl, jak mnozí farizeové a saduceové přicházejí k jeho křtu, řekl jim: „ Plemeno zmijí ! Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem?
8 Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání.
9 A nedomnívejte se, že si můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham.‘ Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů.
10 Sekera je už přiložena ke kořeni stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
11 Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni .

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100