Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 25. kapitola, verše 14 - 46

14Je a to totiž jako s člověkem, skterý sse schystal sodcestovat:b zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. a L 19:12 - L 19:27// b Mt 21:33
15 Jednomu dal pět talentů, druhémut8 dva, třetímu jeden,v9 každému podle jeho schopností, a ihnedt10 odcestoval. t8 n.: tomu pak … tomu pak: v9 [talent měl hodnotu mzdy za více než 20 let práce dělníka]; Mt 18:24p; [současné používání pojmu talent pro nadání je odvozeno z tohoto podobenství] t10 var.: - a v násl. v.: Ten, … , ihned šel …
16 Ten, který přijal pět talentů, šel a svložil je sdo sobchodu, a získal jiných pět.
17 Stejně i ten, který dostal dva, získal jiné dva.
18 Ale ten, který dostal jeden, odešel, vykopal (v zemi jámu)t11 a ukryl penízet12 svého pána. t11 ř.: zem t12 ř.: stříbro
19 Po dlouhé době pak hpřišel pán oněch otroků a szačal s nimi súčtovat.
20 Přistoupil ten, který dostal pět talentů, přinesl jiných pět talentů a řekl: ‚Pane, pět talentů jsi mi svěřil; hle, jiných pět talentů jsem jimi získal.‘
21 Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, otroku dobrýa a věrný,b byl jsi věrný nad málem, fustanovím tě nad mnohým; vejdi v radostc svého pána.‘ a 1Tm 4:6 b Mt 24:45 c J 16:20; Žd 12:2; 1P 1:8
22 Přistoupil také ten, který dostal dva talenty a řekl: ‚Pane, dva talenty jsi mi svěřil; hle, jiné dva talenty jsem získal.‘
23 Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, fustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána.‘
24 Přistoupil pak i ten, který pdostal jeden talent, a řekl: ‚Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nezasel, a shromažďuješ, kde jsi nerozsypal.
25 sDostal sjsem sstrach,a odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, sco sje stvoje.‘ a Př 26:13; Př 29:25; Ř 8:15; 1Tm 1:7; Zj 21:8
26 Jeho pán mu odpověděl: ‚Zlýa a lenivýb otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a shromažďuji, kde jsem nerozsypal? a Mt 18:32 b Př 10:26; Př 15:19
27 Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům,v13 a já sbych ssi (po návratu)t14 svzal, sco sje smoje, i s úrokem. v13 HL; [ř. trapezités je odvozeno od trapeza „stůl“, protože seděli u stolů (Mt 21:12); příbuzný výraz se dnes používá pro banku (srv. L 19:23)] t14 ř.: přišed
28 Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má deset talentů!
29 Neboť každému, kdo má, bude dáno a sbude smít shojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má.a a Mt 13:12
30 A toho neužitečnéhot15 otroka vyhoďte do nejzazší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘“a t15 ř. achreios (‚neužitečný‘); L 17:10†. a Mt 8:12!
31 „Až přijde Syn člověka ve své slávěa a všichni svatíb andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy;c a Mt 16:27 b Za 14:5 c Mt 19:28
32 a budou před něj shromážděny všecky národy. A foddělí jedny od druhých, jako pastýř oddělujea ovce od kozlů.b a Mt 3:12~; Ez 20:38~; Mal 3:18~ b Ez 34:17; Ez 34:20
33 Ovce fpostaví po své pravici,a kozly po levici. a 1Kr 2:19srv; Ž 45:10; Kaz 10:2
34 Potom fřekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, ppožehnaní mého Otce, spřijměte sdo sdědictvía království,b které je pro vás ppřipraveno od založení světa.c a Mt 19:29p b 1K 6:9; 1K 15:50; Ga 5:21; Jk 2:5 c Mt 13:35; J 17:24; Ef 1:4; Žd 4:3; 1P 1:20; Zj 13:8; Zj 17:8
35 Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincemt16 a ujali jste se mě, t16 ř.: cizí (/-ho); Ř 16:23; Žd 13:2
36 byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘a a Iz 58:7; Jb 31:16n; Ez 18:7; Ez 18:16
37 Tehdy mu spravedliví fodpovědí: ‚Pane, kdya jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? a Mt 6:3
38 Kdy jsme tě spatřili jako cizincet16 a ujali jsme se , nebo nahého a oblékli jsme ? t16 ř.: cizí (/-ho); Ř 16:23; Žd 13:2
39 Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou?‘
40 Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenšícha bratří,b mně jste učinili.‘“ a Mt 10:42 b Mt 12:50
41 „Potom fřekne i těm po levici: ‚Jděte ode mne, pprokletí, do věčného ohně,a který je ppřipraven pro Ďáblab a jeho anděly!c a Mt 18:8 b Mt 4:1! c Zj 14:10; Zj 19:20; Zj 20:10; Zj 20:14n; Zj 21:8
42 Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi napít,
43 byl jsem cizincem,t16 a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mne.‘ t16 ř.: cizí (/-ho); Ř 16:23; Žd 13:2
44 Tu mu fodpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince,t16 nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ t16 ř.: cizí (/-ho); Ř 16:23; Žd 13:2
45 Pak jim fodpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili.‘
46 A tito fpůjdou do věčného trápení,t17 ale spravedliví do věčného života.a t17 ř. kolasis (‚trápení‘); 1J 4:18†. a J 5:29; Da 12:2

Skrýt poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100