Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 15. kapitola, verše 3 - 9

3 On jim odpověděl: „Proč i vy přestupujete Boží příkaz kvůli své tradici?
4 Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce a matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře. ‘
5 Vy však říkáte: Kdo by řekl otci nebo matce: ‚To z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je dar určený Bohu‘,
6 ten již není povinen uctít svého otce nebo svou matku. Zrušili jste Boží slovo pro svou tradici.
7 Pokrytci! Dobře o vás prorokoval Izaiáš, když říkal:
8 ‚ Tento lid mne ctí rty , ale jejich srdce je ode mne velmi daleko.
9 Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘ “

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100