Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 10. kapitola

1 Zavolal si svých dvanáct učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost.
2 Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan,
3 Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš,
4 Šimon Kananejský a Juda Iškariotský, který ho pak zradil.
5 Těchto dvanáct Ježíš poslal, když jim předtím nařídil: „Nechoďte na cestu pohanů a do samařského města nevstupujte;
6 ale jděte raději k zahynulým ovcím z domu Izraele.
7 Cestou hlásejte: ‚ Přiblížilo se království Nebes.‘
8 Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony -- zadarmo jste přijali, zadarmo dejte.
9 Neopatřujte si do svých opasků zlato ani stříbro ani měď;
10 neberte si na cestu ani mošnu ani dvě košile ani sandály ani hůl, neboť dělník je hoden své obživy.
11 Do kteréhokoli města nebo vesnice vejdete, vyptejte se, kdo v něm je toho hoden; a tam zůstaňte, dokud neodejdete.
12 Když budete vcházet do domu, pozdravte jej.
13 Bude-li toho ten dům vskutku hoden, ať na něj přijde váš pokoj. Nebude-li však toho hoden, ať se váš pokoj navrátí k vám.
14 A když vás někdo nepřijme a nevyslechne vaše slova, při odchodu z toho domu nebo onoho města vytřeste prach se svých nohou.
15 Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji sodomské a gomorské zemi než onomu městu.“
16 „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holubice.
17 Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, budou vás bičovat ve svých synagogách,
18 dokonce před vladaře a krále vás budou vodit kvůli mně, jim i pohanům na svědectví.
19 A když vás vydají, nestarejte se, jak nebo co promluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit.
20 Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce , jenž mluví ve vás.
21 Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a usmrtí je.
22A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn.
23 Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného; neboť amen, pravím vám, jistě nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.“
24 „Učedník není nad učitele ani otrok nad svého pána.
25 Stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, tím spíše jeho čeleď!“
26 „Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
27 Co vám pravím ve tmě, řekněte na světle; a co slyšíte šeptem do ucha, vyhlaste ze střech.
28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.
29 Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce.
30 I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny.
31 Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců.“
32 „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích.
33 Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích.“
34 „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35 Neboť jsem přišel postavit člověka ‚proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchyni
36 a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti‘.
37 Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden.
38 A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden.
39 Kdo nalezne svou duši , ztratí ji; a kdo ztratí svou duši kvůli mně, nalezne ji.“
40 „Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
41 Kdo přijímá proroka proto, že je to prorok , obdrží odměnu proroka; a kdo přijímá spravedlivého proto, že je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.
42 A kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít proto, že je učedník , i kdyby mu dal jen pohár studené vody, amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu.“

Zobrazit poznámky překladatelů

Malachiáš 9. kapitola     11. kapitola Evangelium podle Marka

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100