Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 10. kapitola, verše 1 - 8

1 Zavolal si svých dvanáct učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost.
2 Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan,
3 Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš,
4 Šimon Kananejský a Juda Iškariotský, který ho pak zradil.
5 Těchto dvanáct Ježíš poslal, když jim předtím nařídil: „Nechoďte na cestu pohanů a do samařského města nevstupujte;
6 ale jděte raději k zahynulým ovcím z domu Izraele.
7 Cestou hlásejte: ‚ Přiblížilo se království Nebes.‘
8 Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony — zadarmo jste přijali, zadarmo dejte.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100