Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 9. kapitola

1 I stalo se osmého dne, že Mojžíš zavolal Árona, jeho syny a izraelské starší
2 a řekl Áronovi: Vezmi si tele k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oboje bez vady, a přines je před יהוה.
3 Synům Izraele řekni: Vezměte si kozla k oběti za hřích, tele a beránka, oba roční, bez vady, k zápalné oběti
4 i býka a berana k pokojné oběti, abyste je obětovali před יהוה, a také přídavnou oběť namísenou s olejem, neboť dnes se vám ukáže יהוה.
5 Vzali tedy to, co přikázal Mojžíš, před stan setkávání, celá pospolitost předstoupila a postavili se před יהוה.
6 Mojžíš řekl: Toto je to, co přikázal יהוה, abyste učinili a ukázala se vám יהוה sláva.
7 Mojžíš řekl Áronovi: Přistup k oltáři a obětuj svou oběť za hřích i svou zápalnou oběť a vykonej obřad smíření za sebe i za lid; obětuj obětní dar lidu a vykonej za ně obřad smíření, jak přikázal יהוה.
8 Áron přistoupil k oltáři a zabil své tele k oběti za hřích.
9 Áronovi synové mu přinesli krev, on namočil prst do krve, dal na rohy oltáře a krev vylil ke spodku oltáře.
10 Tuk, ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích obětoval na oltáři, jak přikázal יהוה Mojžíšovi.
11 Maso a kůži spálil ohněm venku za táborem.
12 Potom zabil zápalnou oběť, Áronovi synové mu podali krev a on s ní pokropil oltář ze všech stran.
13 Podali mu též zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to obětoval na oltáři.
14 Vnitřnosti a hnáty umyl a obětoval na oltáři se zápalnou obětí.
15 Přinesl též obětní dar lidu. Vzal kozla lidu k oběti za hřích, zabil ho a obětoval ho na očištění od hříchu jako předchozí oběť.
16 Přinesl i zápalnou oběť a obětoval ji podle nařízení.
17 Přinesl přídavnou oběť, vzal z ní plnou hrst a obětoval na oltáři, kromě ranní zápalné oběti.
18 Zabil býka a berana obětního hodu pokojné oběti za lid. Áronovi synové mu podali krev a on s ní pokropil oltář ze všech stran.
19 Tučné části z býka a berana -- tučný ocas, to, co přikrývá vnitřnosti, ledviny a jaterní lalok
20 -- tyto tučné části položili na hrudí a Áron obětoval tučné části na oltáři.
21 Hrudím a pravou kýtou zamával před יהוה jako mávanou obětí, jak přikázal Mojžíš.
22 Áron pozvedl ruce k lidu, požehnal jim a po obětování oběti za hřích, zápalné a pokojné oběti sestoupil dolů.
23 Mojžíš a Áron vešli do stanu setkávání. Když vyšli, požehnali lidu a יהוה sláva se ukázala všemu lidu.
24 Od יהוה vyšlehl oheň a strávil na oltáři zápalnou oběť i tučné části. Všechen lid to viděl, výskali a padli na svou tvář.

Zobrazit poznámky překladatelů

Exodus (2. Mojžíšova) 8. kapitola     10. kapitola Numeri (4. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100