Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 8. kapitola

1 יהוה promluvil k Mojžíšovi:
2 Vezmi Árona a s ním jeho syny i roucha, olej pomazání, býčka pro oběť za hřích, dva berany a koš nekvašených chlebů
3 a svolej celou pospolitost ke vchodu do stanu setkávání.
4 Mojžíš učinil, jak mu יהוה přikázal, a pospolitost se shromáždila ke vchodu do stanu setkávání.
5 Mojžíš řekl pospolitosti: Toto je to, co יהוה přikázal udělat.
6 Nato Mojžíš přivedl Árona a jeho syny a umyl je vodou.
7 Dal na něj suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, dal na něj efód, přepásal ho ozdobným pásem efódu a zavázal ho s ním.
8 Položil na něj náprsník a dal do náprsníku urím a tumím.
9 Na hlavu mu položil turban a dopředu na turban vložil zlatý květ, svatou čelenku, jak přikázal יהוה Mojžíšovi.
10 Pak vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal příbytek a vše, co v něm bylo; posvětil je.
11 Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář i všechno jeho náčiní, nádrž i její podstavec, aby je posvětil.
12 Áronovi na hlavu vylil trochu oleje pomazání a pomazal ho, aby ho posvětil.
13 Nato Mojžíš přivedl Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a přivázal jim klobouky, jak přikázal יהוה Mojžíšovi.
14 Potom přivedl býčka pro oběť za hřích a Áron se svými syny položil ruce na hlavu býčka pro oběť za hřích.
15 Když ho zabil, vzal Mojžíš krev a dal ji prstem na rohy oltáře kolem dokola a tak očistil oltář od hříchu. Krev vylil ke spodku oltáře. Tak ho posvětil, když za něj vykonal obřad smíření.
16 Když vzal všechen tuk, který byl na vnitřnostech, jaterní lalok, obě ledviny a tuk na nich, obětoval to Mojžíš na oltáři.
17 Avšak býčka — jeho kůži, jeho maso a jeho výměty — spálil ohněm venku za táborem, jak přikázal יהוה Mojžíšovi.
18 Potom přivedl berana pro zápalnou oběť a Áron se svými syny položil ruce na hlavu berana.
19 Když ho zabil, Mojžíš pokropil krví oltář ze všech stran.
20 Berana rozsekal na jeho díly a Mojžíš obětoval hlavu, díly a lůj.
21 Vnitřnosti a hnáty umyl vodou a Mojžíš obětoval celého berana na oltáři. To byla zápalná oběť pro příjemnou vůni, to byla ohnivá oběť יהוה, jak přikázal יהוה Mojžíšovi.
22 Pak přivedl druhého berana, berana zasvěcení, a Áron se svými syny položil ruce na hlavu berana.
23 Když ho zabil, vzal Mojžíš trochu jeho krve a dal ji na lalůček Áronova pravého ucha, na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy.
24 Nato přivedl Áronovy syny a Mojžíš dal trochu krve na lalůček jejich pravého ucha, na palec jejich pravé ruky a na palec jejich pravé nohy. Potom Mojžíš pokropil krví oltář ze všech stran.
25 Vzal tuk, tučný ocas, všechen tuk, který je na vnitřnostech, jaterní lalok, obě ledviny a jejich tuk a pravou kýtu.
26 Z koše s nekvašenými chleby, který byl před יהוה, vzal jeden nekvašený bochník, jeden bochník chleba s olejem a jednu placku a položil to na tučné části a na pravou kýtu.
27 To všechno dal do rukou Árona a do rukou jeho synů a zamával tím před יהוה jako mávanou obětí.
28 Potom to Mojžíš vzal z jejich rukou a obětoval na oltáři se zápalnou obětí. To jsou oběti zasvěcování pro příjemnou vůni, to je ohnivá oběť יהוה.
29 Mojžíš vzal hrudí a zamával jím před יהוה jako mávanou obětí. To byl díl z berana zasvěcení pro Mojžíše, jak přikázal יהוה Mojžíšovi.
30 Mojžíš vzal trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a stříkl na Árona a jeho roucha a na jeho syny a roucha jeho synů s ním. Tak posvětil Árona a jeho roucha a s ním jeho syny a roucha jeho synů.
31 Mojžíš řekl Áronovi a jeho synům: U vchodu do stanu setkávání uvařte maso a snězte ho tam s chlebem, který je v koši zasvěcení, jak jsem přikázal: Snědí ho Áron a jeho synové.
32 To, co z masa a chleba zbude, spálíte ohněm.
33 Ze vchodu do stanu setkávání neodejdete po sedm dní, až do dne, kdy se naplní dny vašeho zasvěcování, neboť za sedm dní budete zasvěceni.
34 Jak se stalo dnes, tak יהוה přikázal jednat, abyste pro sebe získali smíření.
35 U vchodu do stanu setkávání zůstanete ve dne v noci po sedm dní a budete konat יהוה službu, abyste nezemřeli, neboť tak mi bylo přikázáno.
36 A Áron se svými syny učinil všechno, co יהוה přikázal prostřednictvím Mojžíše.

Zobrazit poznámky překladatelů

Exodus (2. Mojžíšova) 7. kapitola     9. kapitola Numeri (4. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100