Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 4. kapitola, verše 3 - 12

3 Zhřeší-li pomazaný kněz, takže padne vina na lid, za svůj hřích, kterým zhřešil, přivede יהוה jako oběť za hřích býčka bez vady.
4 Přivede býčka před יהוה ke vchodu do stanu setkávání, položí ruku na hlavu býčka a zabije býčka před יהוה.
5 Pomazaný kněz vezme trochu krve z býčka a přinese ji do stanu setkávání.
6 Potom kněz namočí prst do krve a sedmkrát stříkne před יהוה trochu krve na oponu svatyně.
7 Kněz dá před יהוה trochu krve na rohy oltáře pro vonné kadidlo, který je ve stanu setkávání, a všechnu ostatní krev z býčka vyleje ke spodku oltáře pro zápalnou oběť, který je u vchodu do stanu setkávání.
8 Vybere z býčka oběti za hřích všechen jeho tuk — tuk pokrývající vnitřnosti a všechen tuk, který je na vnitřnostech,
9 obě ledviny a tuk, který je na nich a na slabinách, a jaterní lalok, který odstraní s ledvinami —
10 tak jako se vybírá z býka obětního hodu pokojné oběti — a kněz to bude obětovat na oltáři pro zápalnou oběť.
11 Kůži z býčka a všechno jeho maso s hlavou, hnáty, vnitřnostmi a výměty,
12 celý zbytek býčka vynese ven za tábor na čisté místo, kam se vysypává popel, a spálí ho ohněm na dříví; spálí ho tam, kde se vysypává popel.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100