Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 4. kapitola, verše 13 - 21

13 Pobloudí-li celá pospolitost Izraele a ta věc bude skrytá před zraky shromáždění, přestoupí-li jediný ze všech יהוה příkazů, který se nesmí přestoupit, a proviní se,
14 potom však bude odhalen hřích, kterým zhřešili, přivede shromáždění býčka jako oběť za hřích; přivedou ho před stan setkávání.
15 Starší pospolitosti položí před יהוה ruce na hlavu býčka a někdo býčka před יהוה zabije.
16 Pomazaný kněz přinese trochu krve z býčka do stanu setkávání.
17 Potom kněz namočí prst do krve a sedmkrát stříkne před יהוה na oponu.
18 Trochu krve dá na rohy oltáře, který je před יהוה ve stanu setkávání, a všechnu ostatní krev vyleje ke spodku oltáře pro zápalnou oběť, který je u vchodu do stanu setkávání.
19 Všechen jeho tuk z něj vybere a obětuje na oltáři.
20 Naloží s býčkem jako naložil s býčkem oběti za hřích; tak s ním naloží. Kněz za ně vykoná obřad smíření a bude jim odpuštěno.
21 Vynese býčka ven za tábor a spálí ho jako spálil toho předchozího býčka. To je oběť za hřích shromáždění.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100