Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 4. kapitola

1 יהוה promluvil k Mojžíšovi:
2 Promluv k synům Izraele: Když někdo nedopatřením zhřeší proti jakémukoliv יהוה příkazu o věcech, které se nesmí dělat, a přestoupí jediný z nich:
3 Zhřeší-li pomazaný kněz, takže padne vina na lid, za svůj hřích, kterým zhřešil, přivede יהוה jako oběť za hřích býčka bez vady.
4 Přivede býčka před יהוה ke vchodu do stanu setkávání, položí ruku na hlavu býčka a zabije býčka před יהוה.
5 Pomazaný kněz vezme trochu krve z býčka a přinese ji do stanu setkávání.
6 Potom kněz namočí prst do krve a sedmkrát stříkne před יהוה trochu krve na oponu svatyně.
7 Kněz dá před יהוה trochu krve na rohy oltáře pro vonné kadidlo, který je ve stanu setkávání, a všechnu ostatní krev z býčka vyleje ke spodku oltáře pro zápalnou oběť, který je u vchodu do stanu setkávání.
8 Vybere z býčka oběti za hřích všechen jeho tuk — tuk pokrývající vnitřnosti a všechen tuk, který je na vnitřnostech,
9 obě ledviny a tuk, který je na nich a na slabinách, a jaterní lalok, který odstraní s ledvinami —
10 tak jako se vybírá z býka obětního hodu pokojné oběti — a kněz to bude obětovat na oltáři pro zápalnou oběť.
11 Kůži z býčka a všechno jeho maso s hlavou, hnáty, vnitřnostmi a výměty,
12 celý zbytek býčka vynese ven za tábor na čisté místo, kam se vysypává popel, a spálí ho ohněm na dříví; spálí ho tam, kde se vysypává popel.
13 Pobloudí-li celá pospolitost Izraele a ta věc bude skrytá před zraky shromáždění, přestoupí-li jediný ze všech יהוה příkazů, který se nesmí přestoupit, a proviní se,
14 potom však bude odhalen hřích, kterým zhřešili, přivede shromáždění býčka jako oběť za hřích; přivedou ho před stan setkávání.
15 Starší pospolitosti položí před יהוה ruce na hlavu býčka a někdo býčka před יהוה zabije.
16 Pomazaný kněz přinese trochu krve z býčka do stanu setkávání.
17 Potom kněz namočí prst do krve a sedmkrát stříkne před יהוה na oponu.
18 Trochu krve dá na rohy oltáře, který je před יהוה ve stanu setkávání, a všechnu ostatní krev vyleje ke spodku oltáře pro zápalnou oběť, který je u vchodu do stanu setkávání.
19 Všechen jeho tuk z něj vybere a obětuje na oltáři.
20 Naloží s býčkem jako naložil s býčkem oběti za hřích; tak s ním naloží. Kněz za ně vykoná obřad smíření a bude jim odpuštěno.
21 Vynese býčka ven za tábor a spálí ho jako spálil toho předchozího býčka. To je oběť za hřích shromáždění.
22 Když zhřeší předák a nedopatřením přestoupí jediný ze všech příkazů יהוה, svého Boha, který se nesmí přestoupit a tak se proviní,
23 anebo když mu bude oznámen jeho hřích, kterým zhřešil, přivede jako svůj obětní dar kozla, samce bez vady.
24 Položí ruku na hlavu kozla a zabije ho tam, kde se zabíjejí zápalné oběti před יהוה. To je oběť za hřích.
25 Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích na prst, dá na rohy oltáře pro zápalnou oběť a ostatní krev vyleje ke spodku oltáře pro zápalnou oběť.
26 Všechen tuk obětuje na oltáři jako tuk obětního hodu pokojné oběti. Kněz za něj vykoná obřad smíření za jeho hřích a bude mu odpuštěno.
27 Jestliže někdo z lidu země nedopatřením zhřeší tím, že přestoupí jediný z יהוה příkazů, který se nesmí přestoupit, a tak se proviní,
28 anebo když mu bude oznámen jeho hřích, kterým zhřešil, přivede jako svůj obětní dar kozu, samici bez vady, za svůj hřích, kterým zhřešil.
29 Položí ruku na hlavu oběti za hřích a tu oběť za hřích zabije tam, kde se zabíjejí zápalné oběti.
30 Kněz vezme trochu její krve na prst, dá na rohy oltáře pro zápalnou oběť a všechnu ostatní krev vyleje ke spodku oltáře.
31 Všechen její tuk vyjme, tak jako se vyjímá tuk z obětního hodu pokojné oběti. Kněz ji pak bude obětovat na oltáři jako příjemnou vůni יהוה. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno.
32 Jestliže přinese na svůj obětní dar beránka jako oběť za hřích, přinese samici bez vady.
33 Položí ruku na hlavu oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích tam, kde se zabíjejí zápalné oběti.
34 Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích na prst, dá ji na rohy oltáře pro zápalnou oběť a všechnu ostatní krev vyleje ke spodku oltáře.
35 Všechen její tuk vyjme, tak jako se vyjímá tuk z ovce obětního hodu pokojné oběti. Kněz ji pak bude obětovat na oltáři s יהוה ohnivými oběťmi. Tak kněz vykoná obřad smíření za něj, za jeho hřích, kterým zhřešil, a bude mu odpuštěno.

Zobrazit poznámky překladatelů

Exodus (2. Mojžíšova) 3. kapitola     5. kapitola Numeri (4. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100