Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 10. kapitola, verše 1 - 11

1 Nato Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a přinesli před יהוה cizí oheň, jak jim nepřikázal.
2 I vyšlehl oheň od יהוה a strávil je; zemřeli před יהוה.
3 Mojžíš řekl Áronovi: To je to, co promluvil יהוה: Prostřednictvím těch, kteří se ke mně přibližují, dosvědčím svou svatost a oslavím před vším lidem. Áron mlčel.
4 Mojžíš zavolal Míšaela a Elsáfana, syny Áronova strýce Uzíela, a řekl jim: Přistupte a odneste své bratry od svatyně na místo ven za tábor.
5 Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích na místo ven za tábor, jak řekl Mojžíš.
6 Pak řekl Mojžíš Áronovi a jeho synům Eleazarovi a Ítamarovi: Nerozpouštějte si vlasy na hlavě a netrhejte své roucho, abyste nezemřeli a יהוה se nerozhněval na celou pospolitost. Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat spálené ohněm, který יהוה zapálil.
7 Neodcházejte od vchodu do stanu setkávání, jinak zemřete, neboť je na vás יהוה olej pomazání. I udělali podle Mojžíšova slova.
8 יהוה promluvil k Áronovi:
9 Nebudeš pít víno ani pivo, ty ani tví synové s tebou, když budete přicházet do stanu setkávání, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro vaše potomky.
10 Budete rozlišovat mezi svatým a obyčejným, mezi nečistým a čistým.
11 Budete vyučovat syny Izraele všem ustanovením, která k vám יהוה promluvil prostřednictvím Mojžíše.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100