Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 4. kapitola, verše 16 - 30

16 I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. A povstal, aby četl.
17 Byl mu podán svitek proroka Izaiáše; rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno:
18 ‚Pánův Duch je na mně , protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu,
19 vyhlásit vítaný Pánův rok.‘
20 A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upíraly na něho.
21 Začal jim tedy říkat: „Dnes se naplnilo toto Písmo ve vašich uších. “
22 Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti, vycházejícím z jeho úst, a říkali: „Není tento syn Josefův?“
23 Řekl jim: „Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnaum, učiň i zde ve své domovině.“
24 Řekl: „Amen, pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti.
25 Po pravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na tři roky a šest měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli.
26 A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdově do Sarepty v Sidónu.
27 A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen Syřan Náman. “
28 Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem.
29 Vstali, vyhnali ho za město a dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů.
30 On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100