Český studijní překladList Koloským - 3. kapitola, verše 5 - 13

5 Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou.
6 Pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti .
7 I vy jste tak kdysi jednali , když jste v nich žili.
8 Ale nyní odložte to všechno: hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst.
9 Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky
10 a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil.
11 Potom tu není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus.
12 Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost.
13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100