Český studijní překladJozue - 7. kapitola

1 Synové Izraele se však zpronevěřili věrolomností při klatbě. Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zeracha z pokolení Judova, vzal z toho, co bylo zasvěceno zkáze, a יהוה hněv vzplanul proti synům Izraele.
2 Jozue poslal muže z Jericha do Aje, který leží u Bét-ávenu na východ od Bét-elu, a řekl jim: Vystupte a prozkoumejte tu zemi. Ti muži vystoupili a prozkoumali Aj.
3 Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu: Ať netáhne všechen lid. Asi dva tisíce nebo tři tisíce mužů vytáhnou a pobijí Aj. Nevyčerpávej všechen lid, vždyť je jich tam málo.
4 Tehdy tam vytáhly asi tři tisíce mužů z lidu, před muži z Aje však utekli.
5 A muži z Aje z nich pobili asi třicet šest mužů; pronásledovali je před branou až k Šebárímu a pobili je na svahu. Srdce lidu se rozplynulo a bylo jako voda.
6 Tu Jozue roztrhl své roucho a padl tváří k zemi před יהוה truhlou až do večera, on a izraelští starší, a házeli si prach na hlavu.
7 A Jozue řekl: Ach, Panovníku יהוה, proč jsi vlastně převedl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do ruky Emorejců k naší záhubě? Kéž bychom se byli odhodlali a zůstali na druhé straně Jordánu.
8 Dovol Panovníku, co mám říci potom, co se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli?
9to uslyší Kenaanci a všichni obyvatelé té země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš pro své veliké jméno?
10 Nato יהוה Jozuovi řekl: Vstaň, proč takhle ležíš na tváři?
11 Izrael zhřešil a přestoupili také mou smlouvu, kterou jsem jim dal. Vzali také z toho, co bylo zasvěceno zkáze, také kradli, také zapírali a uložili to také mezi své věci.
12 Proto nebudou moci synové Izraele obstát před svými nepřáteli. Obrátí se před svými nepřáteli na útěk, protože se stali klatbou. Už s vámi nebudu, pokud nevyhladíte klatbu ze svého středu.
13 Vstaň, posvěť lid a řekneš: Posvěťte se na zítra, protože toto řekl יהוה, Bůh Izraele: Uprostřed tebe, Izraeli, je to, co je zasvěceno zkáze. Nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud neodstraníte věc zasvěcenou zkáze ze svého středu.
14 Budete tedy ráno přistupovat podle svých kmenů a zůstane ten kmen, který יהוה označí. Bude přistupovat po čeledích a ta čeleď, kterou יהוה označí, bude přistupovat po rodinách a ta rodina, kterou יהוה označí, bude přistupovat po mužích.
15 A kdo bude označen kvůli klatbě, bude spálen ohněm, on i všechno, co mu patří, protože přestoupil יהוה smlouvu a protože se dopustil v Izraeli bláznovství.
16 Jozue časně ráno vstal a předvedl Izrael podle jeho kmenů. Byl označen kmen Juda.
17 Předvedl tedy judskou čeleď a označil čeleď Zerachejců. Předvedl čeleď Zerachejců po mužích a označen byl Zabdí.
18 Pak předvedl jeho rodinu po mužích a označen byl Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zeracha z pokolení Judova.
19 Jozue Akánovi řekl: Můj synu, přiznej přece slávu יהוה, Bohu Izraele, vzdej mu chválu a oznam mi konečně, co jsi spáchal. Nezatajuj to přede mnou.
20 Akán Jozuovi odpověděl. Řekl: Proti יהוה, Bohu Izraele, jsem opravdu zhřešil já a udělal jsem to a to.
21 Uviděl jsem mezi kořistí jeden hezký šineárský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze padesáti šekelů. Dychtil jsem po těch věcech a vzal jsem je. Hle, je to ukryto v zemi uprostřed mého stanu a to stříbro je pod tím.
22 Jozue tedy poslal posly. Běželi do toho stanu a vida: Bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo pod tím.
23 Tak ty věci zprostřed stanu vzali, přinesli je k Jozuovi a ke všem synům Izraele a vysypali je před יהוה.
24 Nato Jozue vzal Akána, syna Zerachova, i to stříbro, ten plášť a ten zlatý jazyk i jeho syny a dcery a jeho skot, osly a brav i jeho stan a všechno, co mu patřilo. Celý Izrael byl s ním a vyvedli je do údolí Akóru.
25 Jozue řekl: Jakou zkázu jsi uvalil na nás, takovou zkázu uvalí יהוה v tento den na tebe. Všechen Izrael na něho házel kamení. Spálili je ohněm a ukamenovali je.
26 Potom na něj postavili velkou haldu kamení až do tohoto dne. יהוה se odvrátil od svého planoucího hněvu; kvůli tomu nazval ono místo jménem údolí Akór až do tohoto dne.

Zobrazit poznámky překladatelů

Deuteronomium (5. Mojžíšova) 6. kapitola     8. kapitola Soudců

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100