Český studijní překladList Jakubův - 5. kapitola

1 Nuže nyní, boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními, která na vás přicházejí.
2 Vaše bohatství je shnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly.
3 Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v posledních dnech.
4 Hle, mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, kteří požali vaše pole, hlasitě křičí, a volání ženců pronikla k sluchu Pána Sabaoth.
5 Hýřili jste na zemi a oddávali se rozkoším. Vykrmili jste svá srdce v den porážky.
6 Odsoudili a zavraždili jste spravedlivého; on vám neodporuje.
7 Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekává vzácný plod země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště .
8 Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil.
9 Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi!
10 Za vzor ve snášení zlého a v trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Pánově jménu.
11Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, jaký konec mu Pán připravil . Neboť Pán je velmi soucitný a milostivý.
12 Především nepřísahejte, moji bratři, ani při nebi ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou. Vaše ‚ano‘ ať je ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.
13 Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Bohu chvály!
14 Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu.
15 A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.
16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého .
17 Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my; pomodlil se opravdově , aby nepršelo, a vskutku nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců.
18 A znovu se pomodlil, a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu.
19 Moji bratři, zbloudí-li někdo mezi vámi od pravdy a někdo ho obrátí zpět,
20 ať ví , že kdo obrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.

Zobrazit poznámky překladatelů

Hebrejům 4. kapitola     1. list Petrův

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100