Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 41. kapitola, verše 1 - 41

1 Po dvou letech se stalo, že farao měl sen: Hle, stál u Nilu.
2 Vtom z Nilu vystoupilo sedm tučných krav krásného vzhledu, které se pásly v sítině.
3 A tu za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, ošklivého vzhledu a vychrtlých, a postavily se vedle krav na břehu Nilu.
4 A ty vychrtlé krávy ošklivého vzhledu sežraly těch sedm tučných krav krásného vzhledu. Pak farao procitl.
5 Nato usnul a měl druhý sen: Hle, na jednom stéble vyrůstalo sedm klasů, plných a pěkných.
6 A hle, za nimi vyráželo sedm klasů řídkých, spálených východním větrem.
7 A ty řídké klasy pohltily těch sedm klasů plných a silných. Farao procitl a hle, byl to sen.
8 Ráno byl jeho duch rozrušen. Dal si tedy zavolat všechny egyptské kouzelníky a mudrce. Farao jim vypravoval své sny, ale nebyl, kdo by je faraonovi vyložil.
9 Tu k faraonovi promluvil vrchní číšník: Musím dnes připomenout své hříchy:
10 Farao se rozhněval na své otroky a dal mne a vrchního pekaře do vazby v domě velitele tělesné stráže.
11 Téže noci jsme měli sen, já i on. Každému z nás se zdál sen, který měl svůj význam.
12 Byl tam s námi hebrejský mládenec, otrok velitele tělesné stráže. Jemu jsme je vyprávěli a on nám naše sny vyložil. Každému vyložil jeho sen.
13 A jak nám je vyložil, tak se stalo: mě farao do úřadu vrátil a jeho pověsil.
14 Farao si dal zavolat Josefa. Rychle ho přivedli ze žaláře. Oholil se, vyměnil si oděv a přišel k faraonovi.
15 Farao Josefovi řekl: Měl jsem sen a není, kdo by ho vyložil. Ale o tobě jsem slyšel, že když vyslechneš sen, můžeš ho vyložit.
16 Josef faraonovi odpověděl: Ne já, ale Bůh dá odpověď k faraonovu prospěchu.
17 Farao tedy Josefovi řekl: Ve svém snu, hle, stál jsem na břehu Nilu.
18 Vtom z Nilu vystoupilo sedm tučných krav krásného vzezření, které se pásly v sítině.
19 A tu za nimi vystoupilo sedm jiných krav, ubohých, velmi ošklivého vzezření a vyzáblých. Takovou ošklivost jsem neviděl v celé egyptské zemi.
20 A ty vyzáblé a ošklivé krávy sežraly těch sedm prvních tučných krav.
21 I když se dostaly do jejich břicha, nebylo znát, že do nich vešly, a jejich vzhled byl špatný tak jako na počátku. Pak jsem procitl.
22 Nato jsem ve snu viděl, hle, sedm klasů vyrůstalo na jednom stéble, plných a pěkných.
23 A hle, za nimi vyráželo sedm klasů jalových, řídkých, spálených východním větrem.
24 A ty řídké klasy pohltily těch sedm pěkných klasů. Pověděl jsem to kouzelníkům, ale význam mi nikdo neoznámil.
25 Josef faraonovi řekl: Faraonův sen je jeden a týž: Bůh faraonovi oznámil to, co bude dělat.
26 Těch sedm pěkných krav je sedm let, i těch sedm pěkných klasů je sedm let. Je to jeden sen.
27 A sedm krav vyzáblých a ošklivých, vystupujících za nimi, je sedm let. Také sedm klasů prázdných, spálených východním větrem, je sedm let hladu.
28 To je to, co jsem řekl faraonovi: Bůh faraonovi ukázal, co bude dělat.
29 Hle, přichází sedm let velké hojnosti po celé egyptské zemi.
30 Po nich však nastane sedm let hladu a v egyptské zemi bude všechna ta hojnost zapomenuta; hlad bude zemi ničit.
31 Pak nebude v zemi znát nic z té hojnosti kvůli hladu, který bude potom, protože bude velmi tíživý.
32 A sen se faraonovi opakoval dvakrát, protože ta věc je Bohem pevně stanovena a Bůh ji pospíchá vykonat.
33 Nuže tedy, ať si farao vyhlédne rozumného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí.
34 Ať farao zřídí a ustanoví nad zemí dohlížitele a v sedmi letech hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země.
35 Ať shromažďují všechnu potravu těchto přicházejících dobrých let. Ať shromažďují zrno k jídlu ve městech pod moc faraonovu a střeží je.
36 To jídlo bude zásobou pro zemi na sedm let hladu, která budou v egyptské zemi. Tak země nebude hladem zničena.
37 Tato řeč se líbila faraonovi i všem jeho otrokům.
38 I řekl farao svým otrokům: Zda se najde někdo podobný tomuto muži, v němž je Duch Boží?
39 Farao tedy řekl Josefovi: Potom, co ti Bůh dal toto všechno poznat, nikdo není tak rozumný a moudrý jako ty.
40 Ty budeš nad mým palácem a podle tvých příkazů se bude řídit všechen můj lid. Budu tě převyšovat pouze trůnem.
41 Dále farao Josefovi řekl: Hle, ustanovil jsem tě nad celou egyptskou zemi.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100