Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 28. kapitola, verše 10 - 22

10 Jákob odešel z Beer-šeby a šel do Cháranu.
11 Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, protože slunce zapadlo. Vzal na tom místě nějaký kámen, dal si ho pod hlavu a na tom místě ulehl.
12 A měl sen: Hle, na zemi stál žebřík, jehož vrchol dosahoval do nebes. A hle, po něm vystupovali a sestupovali Boží andělé.
13 Vtom nad ním stál יהוה a řekl: Já jsem יהוה, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu.
14 Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozhojníš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země.
15 A hle, já jsem s tebou. Budu tě chránit, kamkoli půjdeš a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co jsem ti řekl.
16 Když se Jákob probral ze spánku, řekl: Jistě je na tomto místě יהוה a já jsem to nevěděl.
17 Bál se a řekl: Jak hrozné je toto místo! Cožpak to není dům Boží? Není to nebeská brána?
18 Jákob vstal časně ráno, vzal kámen, který si dal pod hlavu, a postavil ho jako posvátný sloup. Na jeho vrchol vylil olej.
19 A pojmenoval to místo Bét-el. Původně se však to město jmenovalo Lúz.
20 Potom Jákob učinil slib: Jestliže bude Bůh se mnou, bude mě chránit na této cestě, kterou se ubírám, a dá mi chléb k jídlu a oděv k oblékání,
21 takže se vrátím v pokoji do domu svého otce, bude יהוה mým Bohem
22 a ten kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, bude domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, ti jistě dám desátek.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100