Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 32. kapitola, verše 21 - 29

21 Mojžíš řekl Áronovi: Co ti ten lid udělal, že jsi na něj uvedl tak velký hřích?
22 Áron odpověděl: Ať můj pán neplane hněvem. Ty znáš tento lid, že je nakloněn ke zlu.
23 Řekli mi: Udělej nám bohy, kteří půjdou před námi. Vždyť o tom Mojžíšovi, muži, který nás vyvedl z egyptské země, — nevíme, co se s ním stalo.
24 Odpověděl jsem jim: Kdo má zlato, strhněte ho. Dali mi ho, hodil jsem ho do ohně a vyšlo toto tele.
25 Když Mojžíš viděl lid, že je bez zábran — protože Áron ho nechal bez zábran ku posměchu jejich protivníků,
26 postavil se Mojžíš do brány tábora a zavolal: Kdo je יהוה, ke mně. Shromáždili se k němu všichni synové Léviho.
27 On jim řekl: Toto praví יהוה, Bůh Izraele: Připašte si každý meč k boku, projděte tábor sem a tam od brány k bráně a zabíjejte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého příbuzného.
28 Synové Léviho učinili podle Mojžíšova příkazu a onoho dne padlo z lidu asi tři tisíce mužů.
29 Mojžíš řekl: Zasvěťte se dnes יהוה, neboť každý byl proti svému synovi a proti svému bratru, aby vám dnes dal požehnání.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100