Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 31. kapitola, verše 13 - 17

13 Promluv k synům Izraele: Jistě budete zachovávat mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechny vaše generace, abyste věděli, že já יהוה vás posvěcuji.
14 Budete zachovávat sobotu, neboť je pro vás svatá. Ten, kdo by ji znesvětil, jistě bude usmrcen; ano, každý, kdo by dělal v ní nějakou práci, takový člověk bude vyhlazen ze svého lidu.
15 Po šest dní se bude konat práce a sedmý den bude nejsvětější sobota, svatá יהוה. Každý, kdo by dělal práci v sobotní den, jistě bude usmrcen.
16 Ať synové Izraele zachovávají sobotu a slaví sobotu po všechny své generace jako věčnou smlouvu.
17 Bude věčným znamením mezi mnou a syny Izraele, neboť v šesti dnech יהוה učinil nebesa a zemi a sedmý den přestal a oddechl si.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100