Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 3. kapitola

1 Mojžíš pásl ovce svého tchána, midjánského kněze Jitra.v1 Jednou vedl ovcev2 zat3 pustinu a přišel k Boží hoře,a k Chorébu.b v1 Ex 4:18; Ex 18:1; Nu 10:29; [jiné jméno pro Reuela (Ex 2:18); možná pouze titul „jeho veličenstvo“] v2 [jako David (2S 7:8) byl i Mojžíš povolán od péče o ovce] t3 lze chápat: západně, v protikladu k „před“, tj. východně (Gn 25:18)) a Ex 4:27; Ex 18:5; Ex 24:13 b Ex 17:6; Ex 33:6; Dt 1:2p
2 I ukázal se mu יהוה anděla vt4 ohnivém plameni zprostřed keře.t5 Mojžíš hleděl, hle, keř planul ohněm, alet6 nebyl stravován. t4 n.: jako (ohnivý plamen); takto zde klasifikuje h. b- Gesenius; Ex 6:3!; Ž 118:7p t5 v. 2-4; Dt 33:16†; [(neznámý) druh trnitého keře] t6 h.: + keř a Ex 14:19; Ex 23:20; Ex 32:34; Gn 16:7@; Gn 22:11; Sd 2:1p
3 Mojžíš si řekl: Odbočím a prohlédnu si ten veliký úkaz, proč ten keř neshoří.
4 Když יהוה viděl, že odbočil, aby se podíval, zavolal na něho Bůh z prostřed keře: Mojžíši, Mojžíši!a Ten odpověděl: Tady jsem. a 1S 3:10p
5 I řekl: Nepřibližuj se sem! Zuj si z nohou sandály,a protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá.b a Joz 5:15 b Gn 28:16n
6 Dále řekl: Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.a Mojžíš si skryl tvář, protože se bál pohlédnoutb na Boha. a Ex 3:15n; Ex 4:5; Mk 12:26 b Sd 13:22; Zj 1:17
7 יהוה pak řekl: Dobře jsem viděl souženía svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech. a Ex 3:17; Ex 4:31; Neh 9:9; Ž 106:44
8 Sestoupila jsem, abych ho vysvobodil z moci Egypťanů a abych ho z oné země vyvedl do země dobréb a rozlehlé,c do země oplývající mlékem a medem,d na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců.e a Nu 11:17 b Dt 1:25 c Sd 18:10; Neh 9:35 d Ex 3:17; Ex 13:5; Ex 33:3; Lv 20:24; Nu 16:14; Dt 6:3 e Dt 20:17
9 Vždyť volání synů Izraele se nyní doneslo ke mně, a také jsem viděl útisk, kterým je Egypťané utiskují.
10 Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele, z Egypta.
11 Ale Mojžíš Bohu řekl: Kdo jsem já,a abych šel k faraonovi a abych vyvedl syny Izraele z Egypta? a 1S 18:18
12 Tedy odpověděl: Vždyť budu s tebou.a A toto (ti bude znamením,)t7 že jsem tě poslal já: Až vyvedeš lid z Egypta, budete Bohu sloužitb na této hoře. t7 n.: bude tvým znamením; Ex 4:8.Ex 4:17; Ex 7:3; Ex 8:19; Gn 9:12; Nu 14:11; 1S 2:34! a Ex 18:19; Gn 21:22p; Gn 39:3; Dt 31:23; Joz 1:5 b Ex 12:31; Dt 6:13; Ž 100:2
13 Ale Mojžíš Bohu odvětil: Hle,t8 přijdu k synům Izraele a řeknu jim: Bůh vašich otců mě k vám poslal.a Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno,b co jim odpovím? t8 n.: Když; Ex 7:15 a Ex 7:16; Gn 45:5; Nu 16:28; 2Kr 2:2; Iz 61:1; Jr 25:17; Za 2:15 b Ex 15:3; Gn 32:29; Sd 13:17
14 Bůh Mojžíšovi odpověděl: (JSEM, KTERÝ JSEM.)t9 A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEMt10 mě poslal k vám. t9 LXX: Já jsem Jsoucí / ten jsoucí; srv. Ex 6:3; Ž 50:21; J 8:24.J 8:58; Mt 28:20 t10 LXX: Jsoucí
15Bůh ještě Mojžíšovi řekl: Toto řekneš synům Izraele: יהוה, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě poslal k vám. Toto je mé jménoa navěky, toto je mé připomenutít11 z generace na generaci. t11 n.: má památka / mé jméno k připomínání; [časté synonymum pro „jméno“ jako prostředek k připomínání a uctívání]; Jb 18:17; Ž 30:5; Ž 97:12; Ž 135:13; Př 10:7; Iz 26:8; Oz 12:6p a Ž 72:17; Ž 72:19; Ž 145:1 - Ž 145:2; Iz 9:6; Iz 63:12
16 Jdi a shromáždi (izraelské starší)t12 a řekni jim: Ukázala se mi יהוה, Bůh vašich otců,b Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův se slovy: Dobře jsem si všímalc vás i toho, co se vám děje v Egyptě, t12 [první (z 33×) použití tohoto spojení v StS; Ex 12:21; Ex 17:5; Ex 18:12; Lv 9:1; Nu 11:16; Dt 27:1; 1S 4:3; srv. Gn 50:7; Nu 22:7] a Ex 4:5; Ex 6:3!; Lv 9:4; Dt 31:15; 1Kr 3:5! b Gn 26:24; Gn 31:5; Gn 46:1; Gn 48:15; Da 11:37 c Ex 4:31; Ex 13:19; Gn 21:1p; Gn 50:24
17 a řekl jsem: Vyvedu vás z egyptského soužení do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců, do země oplývající mlékem a medem.
18 Poslechnou tě a půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi a řeknete mu: Setkalt13 se s námi יהוה, (Bůh Hebrejů.)a A tak dovol, ať jdeme třídenníb cestou do pustiny obětovatc יהוה, našemu Bohu. t13 [jinde je výraz takto použit pouze o Bileámovi (Nu 23:4.Nu 23:15n)] a Ex 5:3; Ex 7:16; Ex 9:1; Ex 9:13; Ex 10:3b Ex 5:3; Ex 8:23 c Ex 8:21
19 Já však vím, že vás egyptský král nenechá jít bez zásahu mocné ruky.a a Jb 34:20
20 Proto vztáhnu svou rukua a budu bít Egypt všemi svými divy,b které uprostřed něho učiním. Potom vás propustí.c a Ex 7:4; Ex 9:3; Ex 9:15; Ex 13:3; Dt 3:24; Joz 4:24; 1S 7:13; Jr 6:12; Ez 3:14; Ex 6:6srv; Ex 8:15; Dt 4:34 b Ex 15:11; Dt 6:22v; Joz 3:5; Sd 6:13; Ž 40:6; Ž 107:8 c Ex 12:31
21 A způsobím tomuto lidu přízeňa v očích Egypťanů, takže když budete odcházet, nebudete odcházet s prázdnou. a Ex 11:3
22 Ale každá žena si vyžádá od sousedky a od příchozí ve svém domě stříbrné a zlaté předměty a oděvy. Naložíte to na své syny a dcery a vypleníte Egypt.a a Ex 12:35n~

Skrýt poznámky překladatelů

Genesis (1. Mojžíšova) 2. kapitola     4. kapitola Leviticus (3. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100