Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 29. kapitola

1 Toto s nimi uděláš, abys je posvětil, aby mi sloužili jako kněží: Vezmi jednoho býčka a dva berany bez vady,
2 nekvašený chléb, nekvašené bochníky namísené s olejem, nekvašené placky pomazané olejem; uděláš je z jemné pšeničné mouky.
3 Dáš je do jednoho koše a přineseš je v koši — a k tomu toho býčka a dva berany.
4 I Árona a jeho syny přivedeš ke vchodu do stanu setkávání. Umyješ je vodou.
5 Vezmeš roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť efódu, efód a náprsník a zavážeš ho ozdobným pásem efódu.
6 Na hlavu mu položíš turban a upevníš na turbanu svatou čelenku.
7 Vezmeš olej pomazání, vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho.
8 Přivedeš i jeho syny a oblékneš jim suknice.
9 Přepásáš je šerpou, Árona a jeho syny, a přivážeš jim klobouky. Jim bude patřit kněžství jako věčné ustanovení. Zasvětíš Árona a jeho syny.
10 Přivedeš býčka před stan setkávání a Áron se svými syny položí ruce na hlavu býčka.
11 Pak zabiješ býčka před יהוה u vchodu do stanu setkávání.
12 Vezmeš trochu krve z býčka a dáš ji prstem na rohy oltáře a všechnu ostatní krev vyleješ ke spodku oltáře.
13 Vezmeš všechen tuk pokrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny a tuk, který je na nich, a budeš to obětovat na oltáři.
14 Maso býčka, jeho kůži a jeho výměty spálíš ohněm venku za táborem. To je oběť za hřích.
15 Pak vezmeš jednoho berana a Áron se svými syny položí ruce na hlavu berana.
16 Zabiješ berana, vezmeš jeho krev a pokropíš s ní oltář ze všech stran.
17 Berana rozsekáš na jeho díly, vnitřnosti a hnáty umyješ a dáš na jeho díly a jeho hlavu.
18 Budeš obětovat celého berana na oltáři. To je zápalná oběť יהוה, příjemná vůně; to je ohnivá oběť יהוה.
19 Vezmeš druhého berana a Áron se svými syny položí ruce na hlavu toho berana.
20 Zabiješ berana, vezmeš trochu jeho krve a dáš na lalůček Áronova pravého ucha i na lalůček pravého ucha jeho synů, na palec jejich pravé ruky a palec jeho pravé nohy a pokropíš krví oltář ze všech stran.
21 Vezmeš trochu z krve na oltáři a oleje pomazání a stříkneš na Árona a jeho roucha a na jeho syny a roucha jeho synů s ním. Tak bude posvěcen on a jeho roucha, jeho synové a roucha jeho synů s ním.
22 Vezmeš z berana tuk, tučný ocas, tuk pokrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny a tuk, který je na nich, a pravou kýtu, neboť to je beran zasvěcení,
23 a jeden bochník chleba, jeden bochník chleba s olejem, jednu placku z koše s nekvašenými chleby, který je před יהוה,
24 a to všechno dáš do ruky Árona a do ruky jeho synů a zamáváš s tím před יהוה jako mávanou obětí.
25 Vezmeš to z jejich ruky a budeš to obětovat na oltáři jako zápalnou oběť, jako příjemnou vůni před יהוה. To je ohnivá oběť יהוה.
26 Vezmeš také hrudí z Áronova berana zasvěcení a zamáváš s ním před יהוה jako s mávanou obětí; bude patřit tobě jako podíl.
27 Posvětíš hrudí mávané oběti a kýtu daru pozdvihování, kterými bylo máváno a pozdvihováno z berana zasvěcení Árona a jeho synům.
28 To bude patřit Áronovi a jeho synům jako věčný příděl od synů Izraele, neboť to je dar pozdvihování. Dar pozdvihování bude od synů Izraele z obětního hodu jejich pokojných obětí jako jejich dar pozdvihování יהוה.
29 Áronova svatá roucha zůstanou jeho synům po něm, aby v nich byli pomazáváni a zasvěcováni.
30 Sedm dní je bude oblékat kněz, který nastoupí na jeho místo z jeho synů, když bude vcházet do stanu setkávání, aby sloužil ve svatyni.
31 Vezmeš berana zasvěcení a uvaříš jeho maso na svatém místě.
32 U vchodu do stanu setkávání bude Áron se svými syny jíst maso z berana a chléb, který bude v koši.
33 Ti mohou jíst věci, s nimiž byl vykonán obřad smíření, aby byli zasvěceni a posvěceni. Nikdo jiný je jíst nebude, protože jsou svaté.
34 Jestliže zůstane něco z masa zasvěcení a z chleba až do rána, spálíš to, co zbude, ohněm; nebude se to jíst, protože je to svaté.
35 S Áronem a s jeho syny naložíš takto, právě tak, jak jsem ti přikázal; sedm dní je budeš zasvěcovat.
36 Denně budeš připravovat býčka k oběti za hřích na smíření; očistíš oltář od hříchu, když za něj vykonáš obřad smíření a pomažeš ho, abys ho posvětil.
37 Sedm dní budeš konat obřad smíření za oltář. Posvětíš ho a oltář bude nejsvětějším místem. Cokoliv se dotkne oltáře, bude svaté.
38 A toto budeš připravovat na oltáři: dva roční beránky denně, ustavičně.
39 Jednoho beránka připravíš ráno a druhého beránka připravíš navečer.
40 Desetinu éfy jemné mouky namísené se čtvrtinou hínu panenského oleje a jako litou oběť čtvrtinu hínu vína na jednoho beránka.
41 Druhého beránka připravíš navečer, jako ranní přídavnou oběť a jako patřičnou litou oběť ji připravíš — jako příjemnou vůni, ohnivou oběť יהוה.
42 To bude ustavičná zápalná oběť pro všechna vaše pokolení u vchodu do stanu setkávání před יהוה, kde se budu s vámi setkávat, abych tam k tobě mluvil.
43 Tam se budu setkávat se syny Izraele a stan bude posvěcen mou slávou.
44 Posvětím stan setkávání a oltář a posvětím Árona a jeho syny, aby mi sloužili jako kněží.
45 Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem.
46 A poznají, že já יהוה jsem jejich Bůh, který jsem je vyvedl z egyptské země, abych přebýval uprostřed nich. Já יהוה jsem jejich Bůh.

Zobrazit poznámky překladatelů

Genesis (1. Mojžíšova) 28. kapitola     30. kapitola Leviticus (3. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100