Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 14. kapitola, verše 8 - 13

8 יהוה posilnil srdce faraona, egyptského krále, takže syny Izraele pronásledoval. Synové Izraele vycházeli se vztyčenou hlavou
9 a Egypťané je pronásledovali a dostihli je tábořící u moře — všechny koně a vozy faraonovy, jeho jezdci a jeho vojsko — u Pí-chírótu před Baal-sefónem.
10 Když se farao přiblížil, synové Izraele pozdvihli oči, a hle, Egypťané táhli za nimi. Synové Izraele dostali veliký strach a úpěnlivě volali k יהוה.
11 Říkali Mojžíšovi: Což nebyly v Egyptě hroby, žes nás vzal zemřít do pustiny? Cos nám to udělal, žes nás vyvedl z Egypta?
12 Zdali to není to, co jsme ti říkali v Egyptě: Nech nás, ať otročíme Egypťanům, protože je pro nás lepší otročit Egypťanům, nežli zemřít v pustině.
13 Mojžíš však lidu řekl: Nebojte se, stůjte a hleďte na יהוה záchranu, kterou vám dnes způsobí, protože Egypťany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100