Český studijní překladList Efeským - 4. kapitola, verše 26 - 32

26 ‚Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.
27 Nedávejte místo Ďáblu.
28 Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek.
29 Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší.
30 A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení.
31 Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností.
32 Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100