Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 9. kapitola, verše 11 - 25

11 I stalo se, že po čtyřiceti dnech a čtyřiceti nocích mi יהוה dal dvě kamenné desky, desky smlouvy.
12 יהוה mi řekl: Vstaň a rychle odsud sestup, protože tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, propadl zvrácenosti. Rychle se odvrátili od cesty, kterou jsem jim přikázal, a udělali si litou modlu.
13 יהוה mi řekl: Díval jsem se na tento lid. Hle, je to lid tvrdé šíje.
14 Nech mě, ať je vyhladím a jejich jméno vymažu zpod nebes; tebe však učiním mocnějším a početnějším národem nežli je tento.
15 Vydal jsem se na cestu a sestoupil jsem z hory — zatímco hora plála ohněm — a dvě desky smlouvy jsem měl ve svých rukou.
16 Podíval jsem se a uviděl jsem, že jste zhřešili proti יהוה, svému Bohu, a udělali jste si slité tele. Rychle jste se odvrátili od cesty, kterou vám יהוה přikázal.
17 Uchopil jsem obě desky, odhodil jsem je ze svých rukou a před vašima očima jsem je roztřískal.
18 Padl jsem a ležel před יהוה a jako předtím jsem čtyřicet dní a čtyřicet nocí nejedl chléb a nepil vodu — to kvůli tomu vašemu hříchu, kterým jste zhřešili, když jste páchali to, co je zlé v יהוה očích, a provokovali jste ho k hněvu.
19 Lekal jsem se hněvu a zloby, kterou se na vás יהוה rozhněval a chtěl vás vyhladit. יהוה mě i tentokrát vyslyšel.
20 I na Árona se יהוה velmi rozhněval a chtěl ho vyhladit. Proto jsem se v té době modlil také za Árona.
21 Váš hřích, který jste udělali, to tele, jsem vzal, spálil ho ohněm, rozbil ho, drtil, až bylo zcela rozdrceno na prach. Ten prach jsem hodil do potoka, který teče z hory.
22 Také v Tabéře, v Masse a v Kibrót-taavě jste יהוה podněcovali ke hněvu.
23 A když vás יהוה poslal z Kádeš-barneje se slovy: Vytáhněte a obsaďte zemi, kterou jsem vám dal, vzepřeli jste se příkazu יהוה, svého Boha, nevěřili jste mu a neuposlechli jste ho.
24 Vzpírali jste se vůči יהוה od doby, co vás znám.
25 Když jsem ležel před יהוה těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí (kdy jsem padl, protože יהוה řekl, že vás chce vyhladit),

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100