Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 5. kapitola, verše 6 - 21

6יהוה jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
7 Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.
8 Neuděláš si tesanou modlu jakékoliv podoby toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí.
9 Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim sloužit, neboť já יהוה, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí,
10 ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy.
11 Nebudeš brát jméno יהוה, svého Boha, nadarmo, protože יהוה nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo.
12 Zachovávej sobotní den a posvěť ho, jak ti přikázal יהוה, tvůj Bůh.
13 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,
14 ale sedmý den je sobota patřící יהוה, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty.
15 Vzpomeň, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě יהוה, tvůj Bůh, odtamtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. Proto ti יהוה, tvůj Bůh, přikázal zachovávat sobotní den.
16 Cti svého otce i svou matku, jak ti přikázal יהוה, tvůj Bůh, aby se prodloužily tvé dny a aby se ti dobře vedlo v zemi, kterou ti dává יהוה, tvůj Bůh.
17 Nebudeš vraždit!
18 Nebudeš cizoložit!
19 Nebudeš krást!
20 Nebudeš vypovídat proti svému bližnímu falešné svědectví!
21 Nebudeš žádostiv ženy svého bližního! Nebudeš dychtit po domě svého bližního ani po jeho poli, jeho otroku ani jeho otrokyni, jeho býku ani jeho oslu, po ničem, co patří tvému bližnímu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100