Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 21. kapitola

1 Jestliže se v zemi, kterou ti יהוה, tvůj Bůh, dává, abys ji obsadil, najde zabitý, ležící na poli, a neví se, kdo ho zabil,
2 ať vyjdou tvoji starší a soudcové a odměří vzdálenost do měst, která jsou v okolí zabitého.
3 Když se zjistí město, které je nejblíže k zabitému, vezmou starší toho města jalovici, s níž se ještě nepracovalo, která netáhla ve jhu.
4 Starší toho města přivedou jalovici dolů ke stále proudícímu potoku, kde se nepracovalo ani neselo, a tam u potoka zlomí jalovici vaz.
5 Nato přistoupí kněží, synové Léviho, protože je יהוה, tvůj Bůh, vyvolil, aby mu sloužili a aby žehnali v יהוה jménu, a podle jejich příkazu se bude řešit každý spor a každé ublížení.
6 Pak si všichni starší toho města, které je nejblíže k zabitému, nad jalovicí, jíž byl u potoka zlomen vaz, umyjí ruce.
7 Promluví a řeknou: Naše ruce neprolily tuto krev a naše oči nic neviděly.
8 Daruj smíření svému lidu Izraeli, který jsi vykoupil, יהוה, a nepřičítej svému lidu Izraeli nevinnou krev. A budou usmířeni za krveprolití.
9 Takto vyhladíš nevinnou krev ze svého středu, neboť uděláš to, co je správné v יהוה očích.
10 Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a יהוה, tvůj Bůh, je vydá do tvé ruky, zajmeš zajatce,
11 a pak uvidíš mezi zajatci ženu krásného vzezření, zatoužíš po ní a budeš si ji chtít vzít za ženu,
12 přiveď ji do svého domu, ať si ostříhá hlavu, ořeže nehty
13 a sejme ze sebe svůj zajatecký oděv. Ať zůstane ve tvém domě a po dobu jednoho měsíce pláče nad svým otcem a svou matkou. Potom k ní můžeš vejít, budeš jejím manželem a ona se stane tvou ženou.
14 I stane se, jestliže v ní již nebudeš mít zalíbení, že ji propustíš podle jejího přání. Nesmíš ji však prodat za stříbro. Nesmíš s ní zacházet krutě, protožes ji ponížil.
15 Jestliže bude mít muž dvě ženy, jednu milovanou a druhou nenáviděnou, a milovaná i nenáviděná mu porodí syny, ale prvorozeným bude syn nenáviděné,
16 i stane se v den, kdy bude svým synům dávat do dědictví to, co mu patří, že nesmí jednat jako s prvorozeným se synem milované oproti synu nenáviděné, který je prvorozený.
17Ale za prvorozeného uzná syna nenáviděné a dá mu dva díly ze všeho, co má, neboť on je prvotina jeho síly, jemu patří právo prvorozeného.
18 Jestliže bude mít někdo umíněného a vzpurného syna, který neposlouchá svého otce a svou matku, a přestože ho kárají, je neposlouchá,
19 ho jeho otec a matka uchopí a vyvedou ho ke starším jeho města, do brány jeho místa,
20 a řeknou starším jeho města: Tento náš syn je umíněný a vzpurný, neposlouchá nás. Je to žrout a pijan.
21 Všichni muži jeho města nechť na něj házejí kamení, aby zemřel. Tak vyhlaď zlo ze svého středu. Všichni Izraelci o tom uslyší a budou se bát.
22 Jestliže někdo spáchá hřích, za který je hoden rozsudku smrti, ať je usmrcen; pověs ho na strom.
23 Nenech jeho mrtvolu na stromě přes noc, ale jistě ho pohřbi v ten den, neboť na pověšeném je Boží kletba. Neznečisti svou zemi, kterou ti יהוה, tvůj Bůh, dává do dědictví.

Zobrazit poznámky překladatelů

Numeri (4. Mojžíšova) 20. kapitola     22. kapitola Jozue

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100