Český studijní překlad2. Samuelova - 6. kapitola, verše 14 - 23

14 David tancoval ze vší síly před יהוה; David byl přepásán lněným efódem.
15 Tak David a celý dům izraelský přinášeli יהוה truhlu s radostným křikem a za zvuku beraního rohu.
16 I stalo se, že když יהוה truhla vstupovala do Města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se rozhlížela z okna a uviděla krále Davida, jak poskakuje a tancuje před יהוה, a pohrdla jím ve svém srdci.
17 Přinesli יהוה truhlu a postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak David přinesl před יהוה zápalné a pokojné oběti.
18 Když David dokončil přinášení zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu יהוה zástupů.
19 Nato podělil všechen lid, celé množství Izraelců, muže i ženy, každému dal jeden bochník chleba, jeden datlový koláč a jeden hrozinkový koláč. Pak se všechen lid rozešel domů.
20 Když se David vracel, aby pozdravil svou rodinu, vyšla mu naproti Míkal, dcera Saulova, a řekla: Jak se dnes izraelský král oslavil, když se dnes odhaloval před otrokyněmi svých otroků, jako se odhalují jen nějací blázni.
21 David Míkal odpověděl: Před יהוה, který mě vyvolil místo tvého otce a místo celého tvého domu a ustanovil mě vévodou nad יהוה lidem, nad Izraelem, před יהוה se budu radovat.
22 I kdybych byl ještě více zlehčován a byl ponížený ve svých očích, otrokyněmi, o kterých jsi mluvila, jimi budu oslavován.
23 Míkal, dcera Saulova, neměla děti až do dne své smrti.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100