Český studijní překlad2. Samuelova - 3. kapitola, verše 30 - 37

30 Jóab a jeho bratr Abíšaj zabili Abnéra kvůli tomu, že v Gibeónu usmrtil v boji jejich bratra Asáela.
31 David řekl Jóabovi a všemu lidu, který byl s ním: Roztrhněte svá roucha, přepásejte se pytlovinou a bědujte v průvodu před Abnérem. Král David šel za márami.
32 Tak pohřbili Abnéra v Chebrónu. Král pozvedl svůj hlas a plakal u Abnérova hrobu, a také všechen lid plakal.
33 Král zazpíval nad Abnérem žalozpěv: Což měl Abnér zemřít, jako umírá blázen?
34 Tvé ruce nebyly spoutány, tvé nohy nebyly dány do bronzových okovů; padl jsi, jako člověk padá rukou bídáků. A všechen lid nad ním dále plakal.
35 Všechen lid se snažil přimět Davida, aby během dne pojedl chléb, ale David přísahal: Tak mi učiní Bůh, a ještě přidá, jestliže před západem slunce okusím chléb či cokoliv jiného.
36 Všechen lid to zpozoroval a líbilo se mu to. Všechno, co král dělal, se všemu lidu líbilo.
37 Onoho dne všechen lid a celý Izrael poznal, že od krále nevzešel úmysl usmrtit Abnéra, syna Nérova.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100