Český studijní překlad2. Samuelova - 22. kapitola, verše 21 - 31

21 יהוה mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mi podle čistoty mých rukou.
22 Vždyť jsem dbal na יהוה cesty, nejednal jsem vůči svému Bohu ničemně.
23 Všechna jeho nařízení jsou přede mnou, od jeho ustanovení jsem se neodvrátil.
24 Byl jsem před ním bezúhonný, měl jsem se na pozoru, abych se neprovinil.
25 יהוה mi odplatil podle mé spravedlnosti, podle mé čistoty před jeho zrakem.
26 S věrným jednáš věrně, s bezúhonným člověkem bezúhonně,
27 s čistým jednáš čistě, se zvráceným se pouštíš do boje.
28 Nuzný lid zachraňuješ, tvoje oči jsou proti povýšeným, snižuješ je.
29 Ty jsi, יהוה, mé světlo, יהוה prozařuje mou temnotu.
30 S tebou doženu loupežnou hordu, se svým Bohem přeskočím zeď.
31 Bůh — jeho cesta je bezúhonná, יהוה řeč je přečištěná, on je štítem všem, kteří v něm mají útočiště.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100