Český studijní překladPrvní list Timoteovi - 3. kapitola

1 Věrohodné je to slovo: Usiluje-li někdo o biskupství, touží po dobré práci.
2 Biskup tedy má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,
3 ne pijan, ne rváč, nýbrž mírný, ne svárlivý nebo hrabivý.
4 dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počestností.
5 Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?
6 Nemá být teprve nedávno obrácený , aby nezpyšněl a neupadl do Ďáblova odsouzení.
7 Musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohanění a do Ďáblovy léčky.
8 Rovněž diakoni mají být čestní, ne neupřímní, ne oddaní mnohému pití vína, ne hanebně ziskuchtiví;
9 mají mít tajemství víry v čistém svědomí.
10 I oni ať jsou nejprve zkoumáni, a teprve potom, jsou-li bez úhony, ať konají svou službu.
11 Právě tak ženy mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.
12 Diakoni ať jsou muži jedné ženy, dobře vedou své děti a vlastní rodiny.
13 Neboť ti, kdo dobře vykonali svou službu, získávají si dobré postavení a mnoho smělé důvěry ve víře, která je v Kristu Ježíši.
14 Tyto věci ti píšu v naději , že k tobě brzo přijdu.
15 Kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě Božím, jímž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy.
16 A vpravdě veliké je to tajemství zbožnosti: Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, byl hlásán národům, ve světě mu uvěřili, byl přijat ve slávě vzhůru.

Zobrazit poznámky překladatelů

2. list Tesalonickým 2. kapitola     4. kapitola 2. list Timoteovi

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100