Český studijní překlad1. Samuelova - 16. kapitola, verše 1 - 13

1 יהוה řekl Samuelovi: Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? Já jsem ho zavrhl, aby nekraloval nad Izraelem. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišajovi Betlémskému, protože mezi jeho syny jsem si vyhlédl krále.
2 Samuel řekl: Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. יהוה řekl: Vezmi s sebou jalovici a řekni: Přišel jsem obětovat יהוה.
3 Pozvi Jišaje k oběti a já ti oznámím, co máš udělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu.
4 Samuel udělal to, co יהוה řekl, a přišel do Betléma. Starší města mu šli vyděšeni naproti a zeptali se: Přicházíš v pokoji?
5 Odpověděl: V pokoji. Přišel jsem obětovat יהוה. Posvěťte se a pojďte se mnou k oběti. Posvětil i Jišaje a jeho syny a pozval je k oběti.
6 Stalo se, že když přišli, uviděl Elíaba a řekl si: Jistě je před יהוה jeho pomazaný.
7 יהוה však Samuelovi řekl: Nehleď na jeho vzhled ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl, jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale יהוה se dívá na srdce.
8 Jišaj zavolal Abínádaba a předvedl ho před Samuela. Ten řekl: Ani toho יהוה nevyvolil.
9 Jišaj předvedl Šamu, ale Samuel řekl: Ani toho יהוה nevyvolil.
10 Jišaj předvedl před Samuela svých sedm synů, avšak Samuel Jišajovi řekl: יהוה je nevyvolil.
11 Nato řekl Samuel Jišajovi: To jsou všichni mládenci? Odpověděl: Ještě nejmladší. Zrovna pase ovce. Samuel řekl Jišajovi: Pošli pro něj a nech ho přivést, neboť nezasedneme, dokud sem nepřijde.
12 Poslal pro něj a přivedl ho. Byl ryšavý, s krásnýma očima a hezkého vzhledu. יהוה řekl: Vstaň a pomaž ho, neboť to je on.
13 Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval Duch יהוה. Samuel vstal a šel do Rámy.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100