Český studijní překlad1. Samuelova - 11. kapitola, verše 1 - 11

1 Náchaš Amónský vytáhl a utábořil se u Jábeše v Gileádu. Všichni jábešští muži řekli Náchašovi: Uzavři s námi smlouvu a budeme ti sloužit.
2 Náchaš Amónský jim odpověděl: Uzavřu s vámi smlouvu tak, že vám každému vyloupnu pravé oko a uvedu potupu na celý Izrael.
3 Jábešští starší mu řekli: Nech nám sedm dnů, abychom poslali posly po celém území Izraele. Jestliže nebude nikdo, kdo by nás zachránil, vyjdeme k tobě.
4 Když přišli poslové do Gibeje Saulovy, povídali tyto věci lidu. Všechen lid pozvedl svůj hlas a rozplakali se.
5 Saul zrovna přicházel za skotem z pole. Zeptal se: Co je lidu, že pláče? Oni mu vypravovali slova jábešských mužů.
6 Když Saul uslyšel tato slova, uchvátil ho Duch Boží a velice vzplál hněvem.
7 Vzal spřežení skotu, rozsekal ho na kusy a poslal po poslech po celém izraelském území se slovy: Kdo nevytáhne za Saulem a Samuelem, toto se stane s jeho skotem. Na lid padl strach z יהוה a vytáhli jako jeden muž.
8 Spočítal je v Bezeku. Synů Izraele bylo tři sta tisíc a judských mužů třicet tisíc.
9 Poslům, kteří přišli, řekli: Mužům z Jábeše v Gileádu řekněte toto: Zítra za slunečního žáru se vám dostane záchrany. Poslové šli, oznámili to jábešským mužům a ti se radovali.
10 Potom jábešští muži řekli Náchašovi: Zítra k vám vyjdeme a dělejte si s námi, co je vám libo.
11 Příštího dne se stalo, že Saul rozdělil lid do tří oddílů. Za ranní hlídky vešli do tábora a pobíjeli Amónovce až do denního žáru. Stalo se, že ti, kteří zůstali, se rozprchli a nezůstali z nich ani dva pospolu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100