Český studijní překlad1. Paralipomenon - 14. kapitola, verše 8 - 17

8 Když se Pelištejci doslechli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni Pelištejci vytáhli Davida hledat. Když se to David doslechl, vytáhl proti nim.
9 Pelištejci přitáhli a vtrhli do údolí Refájců.
10 David se doptával Boha: Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš je do mé ruky? יהוה mu odpověděl: Vytáhni. Vydám je do tvé ruky.
11 Vytáhli do Baal-perasímu a tam je David pobil. A David řekl: Bůh protrhl mé nepřátele skrze mě jako voda protrhuje hráz. Proto pojmenovali to místo Baal-perasím.
12 Zanechali tam své bohy a David přikázal, aby byly spáleny ohněm.
13 Pelištejci znovu vytáhli a vtrhli do údolí.
14 David se znovu doptával Boha a Bůh mu řekl: Netáhni za nimi. Obejdi je a přitáhni k nim směrem od balzámovníků.
15 I stane se, až uslyšíš zvuk pochodování ve vrcholcích balzámovníků, tehdy vytáhni do boje, protože Bůh vytáhne před tebou, aby pobil pelištejské vojsko.
16 David učinil tak, jak mu Bůh přikázal, a pobíjeli pelištejské vojsko od Gibeónu až do Gezeru.
17 Davidovo jméno proniklo do všech zemí a יהוה dal strach z něj na všechny národy.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100