Český studijní překladPrvní list Petrův - 1. kapitola, verše 3 - 7

3 Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých,
4 k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás,
5 kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena , aby byla zjevena v posledním čase.
6 Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami,
7 aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100