Spravedlnost

V tomto článku bych se rád zaměřil na téma osobní spravedlnosti. Nevzpomínám si, že bych na toto téma někdy něco četl či slyšel, snad s výjimkou toho, že se na svou spravedlnost nemáme spoléhat a máme „přijmout Ježíšovu spravedlnost“. A když je to tedy takhle, tak je zbytečné se vůbec zabývat nějakou vlastní (osobní) spravedlností. Nebo snad ne?

Něco málo teoretického základu: Hebrejština má pro spravedlnost výraz צדק [cedek] {c-d-k} (H6664), resp. צדקה [cedakah] (H6666). Být spravedlivý se řekne z צדק [cadak] (H6663), spravedlivě צדּיק [cadik] (H6662). Novozákonní řečtina používá pro „spravedlnost“ slovo „δικαιοσύνη“ [dikajosyné] (G1343), „spravedlivý“ se řekne „δίκαιος“ [dikajos] (G1342), „spravedlivě“ „δικαίως“ [dikajós] (G1346).

První místo, kde v bibli můžeme narazit na téma spravedlnosti, je Noe a okolnosti potopy. Je to až neuvěřitelné. Stačilo několik set let a celé lidstvo se totálně zvrhlo. Bůh viděl, že všichni lidé trvale promýšlejí pouze špatnosti, a litoval, že vůbec člověka stvořil (Gn 6:5-7). Pouze jediný člověk z celého tehdejšího lidstva se odlišoval - Noe. Bůh jej označil za spravedlivého (Gn 6:9), dokonce za jediného spravedlivého (Gn 7:1). Kvůli tomuto jedinému spravedlivému člověku se Bůh rozhodl dát lidstvu ještě šanci, namísto toho, aby veškeré lidstvo i tvorstvo zahubil. Takovou váhu měla před Bohem spravedlnost jediného člověka. Celý příběh Noeho a celosvětové potopy najdete v 6. - 8. kapitole knihy Genesis.

Dalším zajímavým místem je příběh Abrama (později Abrahama) v 15. kapitole Genesis. Bůh Abramovi slíbil, že bude mít vlastního potomka, a Abram tomu uvěřil. V 6. verši stojí, že Abram Bohu uvěřil a Bůh mu to počítal za spravedlnost.

Když se podíváte na Boží příkazy pro izraelský národ, požadavek spravedlnosti byl jejich standardní součástí - např.: Ex 23:7-8; Lv 19:15; Lv 19:36; Dt 1:16; Dt 4:8; Dt 6:24-25; Dt 16:18-20; Dt 25:1;

Zajímavý je verš Dt 25:15: Měj závaží správné a spravedlivé, měj míru správnou a spravedlivou, aby se prodloužily tvé dny v zemi, kterou ti יהוה, tvůj Bůh, dává.

Je to vlastně stejné zaslíbení, jaké Bůh dává ohledně úcty vůči rodičům v tzv. desateru přikázání:
Dt 20:12: Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává יהוה, tvůj Bůh.


Jób udělal rozhodnutí týkající se spravedlnosti - a nikdy se jí nevzdal.
Jb 27,6: Držím se své spravedlnosti a neopustím ji. Mé srdce mě nebude hanobit za mé dny.


Král David, říká, že ho Bůh odměnil podle jeho spravedlnosti:
Ž 18,21:  יהוה mi odplatil podle mé spravedlnosti, podle čistoty mých rukou mě odměnil.


Se spravedlností je to tak, že v ní potřebujeme vydržet až do konce. 18. a 23. kapitola Ezechiela je o tom, že je nutné se spravedlnosti neustále držet, protože když se spravedlivý dopustí ničemnosti, jeho spravedlnost nebude připomínána ... 


O tom, jakou moc má spravedlnost, můžeme vidět i na příkladu Noeho, Daniela a Jóba. O nich Bůh prohlásil, že oni by svou spravedlností vysvobodili svou duši i v případě nějakého globálního "průšvihu": 

Ez 14,13-20
Lidský synu, pokud proti mně země zhřeší tím, že se zpronevěří věrolomností, vztáhnu proti ní ruku, zlomím jí hůl chleba, pošlu do ní hlad a vyhladím z ní člověka i zvíře. A budou-li uprostřed ní tito tři muži: Noe, Daniel a Jób, ti ve své spravedlnosti vysvobodí jen svou duši, je výrok Panovníka יהוה. Kdybych přivedl do země divou zvěř, ta by ji učinila bezdětnou a země by se stala spouští, aniž by jí kdo kvůli té zvěři procházel, zdalipak tito tři muži uprostřed ní -- jakože jsem živ, je výrok Panovníka יהוה -- vysvobodí syny a dcery? Oni vysvobodí sami sebe, ale země se stane spouští. Anebo přivedu-li na onu zemi meč a řeknu, ať meč projde skrze zemi, a vyhladím z ní člověka i zvíře, ani tito tři muži uprostřed ní -- jakože jsem živ, je výrok Panovníka יהוה -- nevysvobodí syny ani dcery; oni totiž vysvobodí jen sami sebe. Anebo pošlu-li na onu zemi mor a vyliji na ni svou zlobu skrze krveprolití, abych z ní vyhladil člověka i zvíře, a zdalipak Noe, Daniel a Jób uprostřed ní -- jakože jsem živ, je výrok Panovníka יהוה -- vysvobodí syna nebo dceru? Oni ve své spravedlnosti vysvobodí jen svou duši. 

 

Varování týkající se spravedlnosti (klikněte pro rozbalení):

Mt 5,20: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.

Mt 6,1: Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.

Mt 13,49-50: Tak tomu bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé zprostředka spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.

Ř 2,13: Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní.

Ř 10,3-11: Protože neznají Boží spravedlnost, a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost, nepodřídili se spravedlnosti Boží. Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. Mojžíš píše o spravedlnosti, která je založena na Zákonu: ‚Člověk, který je bude činit, bude v nich živ.‘ Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: ‚Neříkej si ve svém srdci: kdo vystoupí do nebe?‘ -- to je jako přivést Krista dolů -- nebo: ‚kdo sestoupí do propasti?‘ -- to je jako vyvést Krista z mrtvých. Ale co praví? ‚Blízko tebe je to slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci;‘ je to slovo víry, které hlásáme: Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť Písmo praví: ‚Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.‘

1K 6,9-10: Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.

Ga 2,16: když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk.

Ga 5,4: Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně; vypadli jste z milosti.

1Tm 6,10-11: Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Ale ty, Boží člověče, před tím utíkej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.

2Tm 2,22: Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

Jk 2,21-26: Cožpak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka? Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stala víra dokonalou. I naplnilo se Písmo, které praví: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost‘ a byl nazván Božím přítelem. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlňován, a ne jen z víry. A nebyla podobně ospravedlněna ze skutků i nevěstka Rachab, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.


Výchova ke spravedlnosti (klikněte pro rozbalení):

Iz 26,9: Vždyť když se dějí tvé soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti.

Iz 26,10: Když se udílí milost ničemovi, nenaučí se spravedlnosti; v zemi správných způsobů bude páchat bezpráví a na יהוה důstojnost nebude hledět.

Oz 10,12: Zasévejte si pro spravedlnost, sklízejte podle milosrdenství, zorejte si úhor! Je čas hledat יהוה, dokud nepřijde a nezavlaží vás spravedlností.

2Tm 3,16-17: Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.


Spravedlnost má velká Boží zaslíbení (klikněte pro rozbalení):

Ž 34,16יהוה oči hledí na spravedlivé, jeho uši slyší jejich volání o pomoc. 

Ž 34,20Mnoho zla přichází na spravedlivého, ale יהוה jej ze všeho vysvobodí. 

Ž 37,16-17Lepší je málo, které má spravedlivý, než bohatství mnoha ničemů. Neboť paže ničemů budou zlomeny, spravedlivé však יהוה podepírá. 

Ž 37,39-40Spása spravedlivých je od יהוה, on je jejich záštitou v čas soužení. יהוה jim pomáhá a vytrhuje je, vytrhuje je od ničemů a zachraňuje je, neboť v něm hledají útočiště. 

Ž 55,23Uvrhni svou starost na יהוה, on se o tebe postará. Nedopustí, aby se spravedlivý navěky zhroutil. 

Ž 140,13Vím, že יהוה zjedná nuznému právo, chudému spravedlivý soud. 

Ž 146,8יהוה otvírá oči slepým, יהוה pozvedá sklíčené, יהוה miluje spravedlivé. 

Př 3,33Na domě ničemy je יהוה kletba, ale příbytku spravedlivých žehná. 

Př 10,2Ničemně získané poklady neprospějí, ale spravedlnost vysvobodí od smrti. 

Př 10,24Čeho se ničema hrozí, to na něj přijde, ale touha spravedlivých bude naplněna. 

Př 10,30Spravedlivý se nikdy nepohne, ničema však zemi neosídlí. 

Př 11,4Majetek neprospěje v den hněvu, ale spravedlnost vysvobodí od smrti. 

Př 13,6Spravedlnost bude střežit toho, kdo žije bezúhonně, avšak hříšníka zničí ničemnost. 

Př 13,21Hříšníky bude pronásledovat zlo, avšak spravedlivým bude odplaceno dobrem. 

Př 15,29יהוה je daleko od ničemů, ale modlitbu spravedlivých vyslyší. 

Př 18,10יהוה jméno je pevnou věží, spravedlivý do ní poběží a bude v bezpečí. 

Př 20,7Spravedlivý žije bezúhonně, blahoslavení jsou jeho synové po něm. 

Př 21,3Jednat podle spravedlnosti a práva je יהוה milejší nežli oběť. 

Př 21,21Kdo se žene za spravedlností a milosrdenstvím, nalezne život, spravedlnost a slávu. 

Př 23,24Velmi bude jásat otec spravedlivého, rodič moudrého se z něj bude radovat. 

Da 12,3Ti rozumní však budou zářit jasem oblohy, a kdo ke spravedlnosti dopomáhají mnohým, jako hvězdy navěky a navždy. 

Oz 14,10Kdo je moudrý, ať těmto věcem porozumí! Kdo rozumný, ať je pozná! Neboť יהוה cesty jsou přímé, spravedliví po nich půjdou, ale vzpurní na nich klopýtnou. 

Mt 5,6Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 

Mt 5,10Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes. 

Mt 6,33Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 

Mt 13,41-43Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost, a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá! 

Mt 25,45-46Pak jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili.‘ A tito půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života. 

Sk 10,34-35Petr otevřel ústa a řekl: „Opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. 

Ř 1,16-17Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘ 

2K 9,10Ten, který poskytuje semeno rozsévajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá vyrůst plodům vaší spravedlnosti. 

Žd 1,9Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky. 

2P 2,5-9Ani starý svět neušetřil, ale zachoval jen Noeho, hlasatele spravedlnosti, jednoho z osmi, když uvedl potopu na svět bezbožných. Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil k zániku a tím dal varovný příklad budoucím bezbožníkům. Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním bezuzdných lidí. Neboť tím, co viděl i slyšel ten spravedlivý, když mezi nimi bydlel, těmito bezzákonnými skutky mučil den za dnem svou spravedlivou duši. Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke dni soudu; Důvodem, proč Bůh chce, abychom byli spravedliví, je ten, že On sám je spravedlivý. Je to jedna z Jeho výrazných charakterových vlastností. Boží touhou je, abychom se mu svým charakterem podobali.

Boží spravedlnost (klikněte pro rozbalení):


Dt 32,4: Skála -- jeho dílo je bezúhonné, ano, všechny jeho cesty jsou spravedlivé. On je Bůh věrný a není v něm špatnost, je spravedlivý a přímý.

Ž 11,7: neboť יהוה je spravedlivý. Miluje spravedlivé činy. Upřímný spatří jeho tvář.

Ž 19,10: יהוה bázeň je čistá, obstojí navždy. יהוה rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá.

Ž 111,3: Nádherné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy.

Ž 112,4: Bůh je milostivý, soucitný a spravedlivý.

Ž 116,5: Milostivý je יהוה a spravedlivý, náš Bůh se slitovává.

Ž 119,137: Spravedlivý jsi, יהוה, a tvá nařízení jsou přímá.

Ž 119,142: Tvá spravedlnost je spravedlivá navěky; tvůj zákon je pravda.

Ž 145,17: יהוה je spravedlivý ve všech svých cestách a věrný ve všech svých skutcích.

Iz 45,21: Oznamte a předložte fakta, jen ať se spolu poradí. Kdo to odedávna zvěstoval, odedávna to oznamoval? Zdali ne já, יהוה? Vždyť není jiného Boha kromě mě. Jiný Bůh, spravedlivý a zachraňující, mimo mě není.

Zj 16,7: A uslyšel jsem, jak oltář říká: „Ano, Pane Bože Všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“

 


SHRNUTÍ:
Z bible jsme mohli jasně vidět, že spravedlnost má v Božích očích velkou váhu a že má i velká zaslíbení. Spravedlnost je podstatnou součástí Božího charakteru a je očekávána i od nás. Jsme však upozorňováni, že ačkoli o spravedlnost ve svém životě máme usilovat, nemáme na ni spoléhat. Jak říká bible, z dodržování zákona nebude nikdo ospravedlněn - zákon je zde kvůli poznání hříchu (Ga 2,16; Ř 3,20). A tak chci jako apoštol Pavel usilovat o osobní spravedlnost, avšak spoléhat se chci na ospravedlnění na základě víry Ježíše Krista (Fp 3,8-9).

 

Libor Diviš 

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi svůj komentář přímo na e-mail!

  

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (7 hlasů)