The Jerusalem Bible (CZ)Esther - 1. chapter - Esther - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1(1a) V druhém roce panování velkého krále Asuera, prvního dne nisanu, se zdál jistý sen Mardocheovi, synovi Jaira, syna Kišova syna Šimeje, z Benjaminova kmene, (1b) Židovi usídlenému v Susách, jenž byl vzhledem ke svému postavení u dvora váženou osobností. (1c) Byl to jeden ze zajatců, které zároveň s judským králem Jechoniášem odvedl z Jeruzaléma do zajetí babylonský král Nabuchodonozor. (1d) A ten sen byl takovýto: křik a hluk, burácí hrom, chvěje se půda, zmatek po celé zemi. (1e) Blíží se dva obrovští draci, oba přichystáni k boji. Spustí řev; (1f) ten ještě nedozněl a už se všechny národy chystají k válce proti lidu spravedlivých. (1g) Den tmy tmoucí! Na zem se vrhnou útrapy, sklíčenost, úzkost, hrůza. (1h) Všechen spravedlivý lid se zmítá děsem před strastmi, jež ho očekávají, připravuje se na záhubu a volá k Bohu. (1i) A na jeho volání vzniká jakoby z malého pramínku velká řeka, překypující vody. (1k) Se sluncem vzejde světlo. Ponížení jsou povýšeni a pohlcují mocné. (1l) Když se Mardocheus probudil, věnoval všechnu svou pozornost tomuto snu a přemýšlel o Božích záměrech a až do noci se nejrůznějšími způsoby snažil dobrat smyslu toho všeho. (1m) Na dvoře bydlel Mardocheus se dvěma královskými kleštěnci, palácovými strážci Bigtanem a Terešem. (1n) Když odhalil, co spolu kují, a prohlédl jejich záměry, zjistil, že se chystají vztáhnout ruku na krále Asuera, a zpravil ho o tom. (1o) Král dal oba kleštěnce vyslechnout, a když se přiznali, poslal je na popravu. (1p) Poté dal celý příběh zanést do svých Pamětních knih a Mardocheus sám si ho rovněž písemně zaznamenal. (1q) Pak mu král svěřil úřady v paláci a za odměnu ho obdaroval. (1r) Ale králově přízni se těšil Hamdatův syn, Agagita Aman, a ten přemýšlel, jak by Mardocheovi kvůli té záležitosti s královskými kleštěnci uškodil. Bylo to za Asuerových časů, za onoho Asuera, jehož vláda se rozprostírala od Indie po Etiopii, tedy nad sto dvaceti sedmi kraji.2Když tenkrát seděl v pevnosti v Susách na královském trůně,3vystrojil ve třetím roce svého kralování hostinu, které sám předsedal, pro všechny své vysoké hodnostáře a přední služebníky z perského a médského vojska, urozené muže a místodržitele krajů.4Chtěl před jejich očima po dlouhou řadu dní, přesně po sto osmdesát, vystavovat na odiv bohatství a velkolepost svého království, jakož i nádherný lesk své velikosti.5Když ta doba uplynula, uspořádal král na prostranství v zahradě královského paláce sedmidenní hostinu pro obyvatele pevnosti Susy, od největšího po nejmenšího.6Byly tam samé závěsy z bílého plátna a fialového purpuru připevněné šňůrami z kmentu a červeného purpuru, které zase byly zavěšeny na stříbrných kruzích upevněných na sloupech z bílého mramoru, samá zlatá a stříbrná lehátka postavená na dlažbě ze vzácných kamenů, bílého mramoru, perleti a mozaik!7Na pití číše ze zlata, každá jiná, a hojnost vína, které král rozdával s královskou štědrostí.8Královské nařízení nicméně k pití nenutilo, neboť král všem hodnostářům svého domu nařídil, aby se s každým zacházelo tak, jak mu to vyhovovalo.9Královna Vašti zase pořádala v Asuerově královském paláci hostinu pro ženy.10Sedmého dne rozkázal král rozjařený vínem Mehumanovi, Bizetovi, Charbonovi, Bigtovi, Abgatovi, Zetarovi a Karkasovi, sedmi kleštěncům přiděleným do osobních služeb krále Asuera,11aby mu přivedli královnu Vašti ozdobenou královskou čelenkou, aby se před lidem a vysokými hodnostáři pochlubil její krásou. Byla totiž velmi krásná.12Ale královna Vašti odmítla přijít na králův příkaz, který jí vyřídili kleštěnci. Král se nanejvýš rozlítil a vzplál hněvem.13Obrátil se na mudrce zběhlé ve znalosti zákonů, - neboť tak se projednávaly královy záležitosti: za přítomnosti všech, kdo byli zběhlí ve znalosti zákonů a práva.14Povolal k sobě Karšena, Šetara, Admatu, Taršíše, Meresa, Marsenu a Memukana, sedm vysokých perských a médských hodnostářů, kteří směli pohlížet na královu tvář a zasedali v království na předních místech.15„Co se má podle zákona,“ řekl, „udělat s královnou Vašti za to, že neuposlechla příkazu krále Asuera, který jí vyřizovali kleštěnci?“16A Memukan před králem a vysokými hodnostáři odpověděl. „Královna Vašti se neprovinila pouze proti králi, ale i proti všem vysokým hodnostářům a proti veškerému obyvatelstvu, jež žije po všech krajích krále Asuera.17O královnině jednání se nepochybně dozvědí všechny ženy a budou na své manžely hledět s pohrdáním. Budou moci říkat: ‘ Sám král Asuerus rozkázal, aby mu přivedli královnu Vašti, a ona nepřišla!’18Ještě dnes ženy vysokých perských a médských hodnostářů budou se všemi královými vysokými hodnostáři hovořit o tom, co se dozvěděly o královnině chování, a bude z toho mnoho pohrdání a mnoho hněvu.19Je-li to králova svrchovaná vůle, ať vydá nařízení, jež se jako neodvolatelné zapíše mezi zákony Peršanů a Médů, aby se Vašti zakázalo objevit se před králem Asuerem, ať král udělí její královskou hodnost jiné a lepší, než je ona.20Pak se králem vyslovený příkaz rozhlásí po celém jeho království, jež je velké, a ženy pak budou svým mužům vzdávat čest, od nejvyššího po nejnižšího.“21Tato řeč se králi a jeho vysokým hodnostářům zalíbila a král se zařídil podle Memukanovy rady.22Do všech krajů říše rozeslal listy, do každého kraje v jeho písmu a ke každému lidu v jeho jazyce, aby všichni manželé byli doma pány.

Display settings Display settings
/ / 0.02 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version