Catholic liturgical translationActs - 28. chapter - Acts - chapter 28

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta.2Tamější lidé se k nám chovali mimořádně laskavě. Protože pršelo a bylo zima, rozdělali oheň a všech se nás ujali.3Pavel nasbíral trochu chrastí a přikládal ho na oheň. Ale vtom vylezla zmije, kterou vyhnalo horko, a pověsila se mu na ruku.4Jakmile domorodci uviděli, že mu ten had visí na ruce, říkali si mezi sebou: »Ten člověk je jistě nějaký vrah! Vyvázl sice z moře, ale Spravedlnost ho nechce nechat naživu.«5Ale Pavel toho hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo.6Lidé čekali, že opuchne a najednou padne mrtvý. Když však čekali už dlouho a viděli, že se s ním neděje nic zlého, obrátili a říkali, že je to nějaký bůh.7V okolí onoho místa měl své statky vladař toho ostrova. Jmenoval se Publius. Ten nás přijal a po tři dni přátelsky hostil.8Publiův otec však právě ležel, protože byl stižen horečkou a úplavicí. Pavel k němu vstoupil, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho.9Když se to stalo, přicházeli také ostatní nemocní z ostrova a Pavel je uzdravoval.10Ti nás zahrnovali velikými projevy úcty a když jsme odjížděli, naložili nám potřebné věci.11Po třech měsících jsme pluli dále na lodi, která na ostrově přezimovala. Byla z Alexandrie a měla ve znaku Blížence.12Připluli jsme do Syrakus a zůstali tam tři dni.13Odtamtud jsme pluli kolem pobřeží a dostali se do Regia. Na druhý den začal vát jižní vítr, a tak jsme za dva dny připluli do Puteol.14Tam jsme nalezli bratry a dali se od nich přemluvit, abychom se u nich zdrželi sedm dní. A nakonec jsme přišli do Říma.15Tamější bratři už o nás uslyšeli, a proto nám přišli naproti až k Appiovu fóru a ke Třem hospodám. Jakmile je Pavel uviděl, děkoval Bohu a nabyl nové odvahy.16Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel povolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal.17Za tři dni potom svolal si tamější židovské přední muže. Když se sešli, řekl jim: »Bratři, já jsem neudělal nic proti izraelskému lidu ani proti zvykům přijatým od předků. Přesto však jsem byl z Jeruzaléma v poutech vydán do moci Římanům.18Ti mě po výslechu chtěli propustit, protože jsem se nedopustil žádného provinění, za které bych zasluhoval smrt.19Když se však židé proti tomu stavěli, byl jsem nucen odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl na svůj národ něco žalovat.20Kvůli tomu jsem si přál, abych vás mohl uvidět a promluvit s vámi. Vždyť pro naději Izraele v Mesiáše nosím tenhle řetěz.«21Ale oni mu řekli: »My jsme nedostali o tobě žádnou zprávu z Judska, ani nepřišel nikdo z bratří, aby nás upozornil nebo pověděl o tobě něco špatného.22Ale přece bychom se rádi od tebe dověděli, jakého jsi smýšlení; neboť o této sektě víme to, že se všude setkává s odporem.«23Dohodli s ním tedy určitý den a sešli se k němu do jeho bytu v počtu ještě hojnějším. On jim od rána do večera vykládal a dosvědčoval Boží království a snažil se je přesvědčit o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova Zákona a z Proroků.24Jedni se dali jeho slovy přesvědčit, druzí však nevěřili. 25Když se rozcházeli v neshodě, Pavel jim řekl jen toto: »Správně řekl Duch svatý vašim předkům ústy proroka Izaiáše:  26'Jdi k tomuto lidu a řekni jim: Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte.  27Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je pak neuzdravím.' 28Budiž vám tedy známo: Pohanům je poslána tato Boží spása! Ti jí sluch poskytnou.«2930Celá dvě léta zůstal pak ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kdo k němu přicházeli.31Zcela otevřeně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu.

Display settings Display settings