Catholic liturgical translationNumbers - 5. chapter - Numbers - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:2„Přikaž Izraelitům, ať vyloučí z tábora každého malomocného, každého, kdo má výtok, a každého, kdo se znečistil při mrtvém.3Vyloučíte osoby jak mužského, tak ženského pohlaví; vyloučíte je z tábora, aby neznečišťovaly tábor, kde já uprostřed nich přebývám.“4Izraelité tak udělali a vyloučili je z tábora. Udělali to tak, jak Hospodin řekl Mojžíšovi.5Hospodin promluvil k Mojžíšovi:6„Mluv k Izraelitům: Spáchá-li muž nebo žena nějaký hřích proti druhému člověku a dopustí se tak nevěrnosti proti Hospodinu, bude taková duše shledána vinnou.7Vyzná svůj hřích, který spáchala, a plně nahradí to, čím se provinila, a pětinu přidá navíc. Dá to tomu, vůči němuž se provinila.8Nemá-li postižený žádného příbuzného, jemuž by byla dána náhrada, bude to vráceno Hospodinu a knězi, kromě berana smíření, s nímž bude za viníka vykonán smírčí obřad.9Každý příspěvek ze všech svatých darů, které Izraelité přinesou knězi, bude jeho.10Jemu budou patřit svaté dary od každého Izraelity. To, co každý dá knězi, bude náležet jemu.“11Hospodin promluvil k Mojžíšovi:12„Mluv k Izraelitům a řekni jim: Dostane-li se vdaná žena na scestí a dopustí se nevěrnosti vůči svému muži13a někdo by se s ní tělesně stýkal, i když to zůstane utajeno jejímu muži a ona to skryje, poskvrnila se, i když proti sobě nemá svědka a nebyla přistižena.14Anebo zmocní-li se muže žárlivost a bude žárlit na svou ženu, která se poskvrnila, nebo zmocní-li se ho žárlivost a bude žárlit na svou ženu, která se neposkvrnila,15přivede ten muž svou ženu ke knězi a přinese za nijako obětní dar desetinu efy pšeničné krupice. Nepoleje ji olejem ani na ni nenasype kadidlo, neboť je to obilná oběť žárlivosti, připomínková obilná oběť, která má připomínat vinu.16Kněz předvolá tu ženu a postaví ji před Hospodina.17Pak vezme do hliněné nádoby posvěcenou vodu, sebere trochu prachu z podlahy příbytku a přidá jej do vody.18Kněz postaví tu ženu před Hospodina, odkryje jí hlavu a dá jí do rukou připomínkovou oběť, to je obilná oběť žárlivosti. V knězových rukou bude hořká voda přinášející prokletí.19Potom bude kněz tu ženu zapřísahat a řekne jí: ‚Jestliže se s tebou nikdo tělesně nestýkal a ty ses nedostala na scestí a neposkvrnila ses před svým mužem, ať ti neuškodí prokletí, jež tato hořká voda přináší.20Jestliže ses však dostala na scestí, i když jsi byla vázána ke svému muži, a poskvrnila ses, když ses tělesně stýkala s někým jiným, než je tvůj muž...’ -21zde kněz podrobí ženu přísežné kletbě a řekne jí: ‚Ať tě Hospodin učiní uprostřed tvého lidu přísežnou kletbou, když způsobí, že tvůj klín povadne a tvé břicho oteče.22Ať tyto vody prokletí vniknou do tvých útrob, aby tvé břicho oteklo a tvůj klín povadl.’ A ta žena řekne: ‚Amen, amen!’23Kněz napíše tyto kletby na list a smyje je do hořké vody.24Dá ženě vypít hořkou vodu prokletí a ta voda prokletí do ní vstoupí se vší hořkostí.25Potom kněz vezme z ženiny ruky obilnou oběť žárlivosti a pozdvihne tuto oběť před Hospodinem a přinese ji k oltáři.26Kněz vezme z obilné oběti hrst jako připomínku a obrátí ji na oltáři v dým. Pak dá tu vodu vypít ženě.27A když jí dá vypít tu vodu, pak v případě, že se poskvrnila a byla nevěrná svému muži, voda prokletí do ní vstoupí a naplní ji hořkostí: její břicho oteče, klín jí povadne a svému lidu bude sloužit za příklad zlořečení.28Jestliže se však ta žena neposkvrnila, ale zůstala čistá, bude bez viny a bude mít potomky.29Toto je nařízení týkající se žárlivosti: Když se žena, která je podřízena svému muži, dostane na scestí a poskvrní se30®nebo když se nějakého muže zmocní žárlivost a bude žárlit na svou ženu, postaví tu ženu před Hospodina a kněz s ní vykoná vše podle tohoto nařízení.31Muž bude bez viny, ale žena ponese následky své viny.“

Display settings Display settings יהוהיהוה