Catholic liturgical translationIsaiah - 8. chapter - Isaiah - chapter 8

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin mi řekl: „Vezmi si velkou tabulku a napiš na ni obyčejným písmem: Pospíchá kořist – rychle přichází lup.“2Vzal jsem si spolehlivé svědky, kněze Uriáše a Zachariáše, syna Jeberechjáhova.3Když pak jsem se přiblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Hospodin mi řekl: „Dej mu jméno: Pospíchá kořist – rychle přichází lup!4Neboť dříve než bude umět dítě volat: tatínku, maminko, odnesou bohatství Damašku a kořist Samaří před asyrského krále.“5Hospodin mi ještě řekl:6„Poněvadž tento lid zavrhl tiše plynoucí vody Siloe a chvěje se před Resinem a synem Remaljáhovým,7proto hle – Pán na ně přivede mohutné spousty vod Řeky: asyrského krále a všechno jeho vojsko. Vystoupí ze všech svých koryt, překročí všechny své břehy,8přivalí se na Judsko, zaplaví ho, rozlije se jím a zatopí ho až po krk. Roztáhne svá křídla přes celou šíři tvé země, Emanueli!“9Křičte, národy, a děste se! Poslouchejte, všechny daleké země! Připravujte se k boji, ale děste se! Připravujte se k boji, ale děste se!10Zosnujte plán, bude zmařen! Vydejte rozhodnutí, nestane se! Vždyť je s námi Bůh!11Neboť tak mi pravil Hospodin, když mě s důrazem varoval, abych nechodil cestou tohoto lidu.12„Nenazývejte spojenectvím všechno, co tento lid nazývá spojenectvím! Nebojte se, nestrachujte se, čeho on se bojí.“13Hospodina zástupů, toho mějte spojencem! On ať je vaší bázní, on ať je vaším strachem!14Vám bude útočištěm, avšak kamenem úrazu a balvanem pádu oběma izraelským domům, osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma.15Mnozí z nich klopýtnou, padnou a roztříští se, zapletou se a chytí.16„Dobře uchovej svědectví, zapečeť poučení v mých učednících!“17Budu čekat na Hospodina, který skrývá svou tvář před Jakubovým domem, budu v něj doufat.18Hle, já a mé děti, které mi dal Hospodin, jsme znamením a předpovědí Izraelovi od Hospodina zástupů, který sídlí na hoře Siónu.19Až pak vám řeknou: „Dotazujte se duchů a hadačů, kteří mumlají a šeptají! – Nemá se lid spíše tázat svého Boha než mrtvých na živé?“20K nauce a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto hesla, není pro ně naděje.21Sklíčení a hladoví se budou potulovat po zemi; v hladu se pak budou vztekat a zlořečit svému králi a Bohu. Vzhlédnou vzhůru22a popatří k zemi, a hle – všude úzkost a tma, tísnivý soumrak, nic než noc. 23Neboť nezůstane soumrak, kde byla tíseň. V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední době však oslaví Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanů. 

Display settings Display settings יהוהיהוה
0.012 s.