Catholic liturgical translationExodus - 4. chapter - Exodus - chapter 4

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Mojžíš se znova ujal slova a řekl: „A co když mi neuvěří a neuposlechnou mě, ale řeknou: ‚Hospodin se ti nezjevil!’?2Hospodin se ho zeptal: „Co to máš v ruce?“ Odpověděl: „Hůl.“3Hospodin mu řekl: „Hoď ji na zem!“ Mojžíš ji hodil na zem a stal se z ní had, takže Mojžíš před ním utekl.4Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vztáhni svou ruku a chyť ho za ocas!“ Vztáhl ruku, chytil ho a v jeho dlani se z něho stala hůl:5„To proto, aby uvěřili, že se ti zjevil Hospodin, Bůh jejich otců. Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův.“6Ještě mu řekl Hospodin: „Vlož ruku do záhybu šatu na prsou!“ Vložil ruku do záhybu šatu na prsou, potom ji odtamtud vytáhl, a hle – jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh.7Potom mu poručil: „Vlož ruku znovu do záhybu pláště na prsou!“ Vložil ji tam, a když ji vytáhl, hle – byla jako ostatní tělo.8„Jestliže ti neuvěří a neuposlechnou hlasu prvního znamení, uvěří hlasu znamení druhého.9Jestliže však neuvěří ani těmto dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš trochu vody z Nilu a vyleješ ji na suchou zem. Voda, kterou nabereš z Nilu, se změní na suché zemi v krev.“10Mojžíš řekl Hospodinu: „Prosím, Pane, nebyl jsem předtím výmluvný, nejsem ani nyní, když mluvíš se svým služebníkem, protože mám těžkopádná ústa a těžkopádný jazyk.“11Hospodin mu odpověděl: „Kdo dal člověku ústa? Kdo udělal němého nebo hluchého, vidícího nebo slepého? Zdali ne já, Hospodin?12A nyní jdi a já budu s tvými ústy a poučím tě, co máš mluvit.“13Mojžíš však řekl: „Prosím, Pane, pošli si někoho jiného.“14Hospodin se rozhněval na Mojžíše a řekl: „Copak nemáš bratra Árona z pokolení Levi? Vím, že je výmluvný. Hleď, jde ti naproti, uvidí tě a zaraduje se v srdci.15Budeš s ním mluvit a vložíš má slova do jeho úst. Já budu s tvými ústy i s jeho ústy a poučím vás o tom, co máte dělat.16On bude za tebe mluvit k lidu, on bude tvými ústy a ty mu budeš jako Bůh.17Tuto hůl si vezmi do ruky, neboť s ní vykonáš znamení!“18Mojžíš odešel, vrátil se ke svému tchánu Jithrovi a řekl mu: „Půjdu a vrátím se ke svým bratrům v Egyptě, abych viděl, zda ještě žijí.“ Jithro řekl Mojžíšovi: „Jdi v pokoji.“19Hospodin řekl Mojžíšovi v Midjanu: „Jdi a vrať se do Egypta, neboť zemřeli všichni, kdo ti ukládali o život.“20Mojžíš vzal svou ženu a své syny, posadil je na osla a vracel se do egyptské země. A v ruce měl hůl od Boha.21Hospodin řekl Mojžíšovi: „Až se vrátíš do Egypta, hleď, abys vykonal před faraonem všechny divy, které jsem vložil do tvé ruky. Já však zatvrdím jeho srdce a lid nepropusti.22Faraonovi řekneš: Tak praví Hospodin: ‚Izrael je můj prvorozený syn.23Proto ti říkám: Propusť mého syna, aby mi sloužil. Jestliže ho odepřeš propustit, já zabiji tvého prvorozeného syna.’“24Na cestě, na místě nočního odpočinku, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. 25Sippora vzala ostrý kámen a obřezala předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: „Jsi můj ženich krve.“ 26Hospodin od něho odešel, když řekla: „Ženich krve kvůli obřezání.“27Hospodin řekl Áronovi: „Jdi naproti Mojžíšovi na poušť.“ Šel a potkal ho u Boží hory a políbil ho.28Mojžíš oznámil Áronovi všechna Hospodinova slova, jimiž ho poslal, a všechna znamení, která mu poručil.29Mojžíš a Áron šli a shromáždili všechny přední muže Izraelitů.30Áron vyřídil všechna slova, která mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a vykonal před lidem znamení31a lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin myslí na Izraelity se soucitem a vidí jejich soužení, hluboce se klaněli.

Display settings Display settings יהוהיהוה