Catholic liturgical translationDeuteronomy - 31. chapter - Deuteronomy - chapter 31

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Mojžíš vystoupil a přednesl celému Izraeli tato slova.2Řekl jim: „Je mi dnes sto dvacet let, nemohu už vycházet ani vcházet, a Hospodin mí řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.’3Hospodin, tvůj Bůh, půjde před tebou; on vyhubí před tebou tyto národy, takže šije podmaníš. Jozue půjde před tebou, jak Hospodin slíbil.4Hospodin s nimi bude jednat tak, jako jednal s amoritskými králi Sichonem a Ogem i s jejich zemí, když je zničil.5Hospodin vám je vydá, budete s nimi jednat zcela podle příkazu, který jsem vám uložil.6Buďte silní a stateční, nebojte se a nechvějte se před nimi, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nevzdá se tě a neopustí tě!“7Potom Mojžíš zavolal Jozua a řekl mu před celým Izraelem: „Buď silný a statečný, neboť ty vstoupíš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že jim ji daruje; předáš jim tuto zemi jako dědičný majetek.8Hospodin, který jde před tebou, bude s tebou, nevzdá se tě a neopustí tě. Neboj se a nebuď ustrašený!“9Mojžíš napsal tento zákon a předal jej kněžím. Levitům, kteří nosili archu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským starším.10Mojžíš jim přikázal: „Každého sedmého roku, v roce určeném k prominutí dluhu, o slavnosti stánků,11až přijde celý Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí, budeš předčítat tento zákon před celým Izraelem tak, aby jej slyšeli.12Shromáždi lid, muže, ženy, děti i svého přistěhovalce, který je v tvém městě, aby naslouchali, učili se bát Hospodina, vašeho Boha, a dbali na zachovávání všech slov tohoto zákona.13I jejich nevědomé děti ať naslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny, co budete žít v zemi, kterou obsadíte, až přejdete Jordán.“14Hospodin řekl Mojžíšovi: „Přiblížila se doba, kdy zemřeš. Zavolej Jozua a postavte se do stanu setkávání, chci mu něco přikázat.“ Šel tedy Mojžíš s Jozuem a postavili se do stanu setkávání.15Hospodin se zjevil ve stanu v oblakovém sloupu. Oblakový sloup se zastavil u vchodu do stanu.16Hospodin řek] Mojžíšovi: „Ty se uložíš ke svým otcům. Tento lid povstane a bude smilnit s cizími bohy země, do níž vstupuje; opustí mě a poruší mou smlouvu, kterou jsem s ním uzavřel.17V ten den se proti němu vznítí můj hněv, opustím je a skryji před nimi svou tvář. Stane se pokrmem a postihne ho mnoho zla a trápeni. V ten den řekne: ‚Cožpak mě nepostihlo toto zlo proto, že můj Bůh není v mém středu?’18Já však určitě skryji svou tvář v ten den pro veškeré zlo, které spáchal, když se obrátil k jiným bohům.19Nyní si napište tuto píseň. Nauč ji Izraelity, vlož ji do jejich úst, aby se mi tato píseň stala svědkem proti Izraelitům.20Neboť ho přivedu do země, kterou jsem přísahou slíbil jejich otcům, do země oplývající mlékem a medem. Bude jíst, nasytí se, ztuční a obrátí se k jiným bohům. Budou jim sloužit, mne však zavrhnou, a poruší tak mou smlouvu.21Až ho postihne mnoho zla a trápeni, bude tato píseň jako svědek proti němu, neboť nebude zapomenuta jeho potomstvem. Znám totiž jeho záměr, který spřádá už dnes, dříve než ho uvedu do země, kterou jsem mu přísahou slíbil.“22Mojžíš tedy napsal v ten den tuto píseň a naučil ji Izraelity.23Hospodin pak přikázal Nunovu synu Jozuovi: „Buď silný a statečný, neboť ty uvedeš Izraelity do země, kterou jsem jim přísahou slíbil; já budu s tebou.“24Když Mojžíš zapsal všechna slova tohoto zákona,25přikázal levijcům, kteří nosí archu Hospodinovy smlouvy:26„Vezměte knihu tohoto zákona a položte ji vedle archy smlouvy Hospodina, vašeho Boha. Bude tam proti tobě svědkem.27Znám totiž tvou vzdorovitost a tvou tvrdou šíji. Už dnes, kdy ještě žiji mezi vámi, reptáte proti Hospodinu; což teprve po mé smrti!28Shromážděte ke mně všechny starší svých kmenů a své správce. Chci k nim pronést tato slova, chci povolat za svědky proti nim nebe a zemi.29Vím totiž, že po mé smrti budete jednat zvráceně a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. V budoucích dnech vás postihne zlo, neboť jste páchali to, co je podle Hospodina zlé; rozhněvali jste ho svými skutky.“30Tu Mojžíš přednesl celému izraelskému společenství celou tuto píseň:

Display settings Display settings יהוהיהוה