Catholic liturgical translationDeuteronomy - 29. chapter - Deuteronomy - chapter 29

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: „Na vlastní oči jste viděli vše, co udělal Hospodin v egyptské zemi faraonovi, všem jeho služebníkům i celé jeho zemi.2Na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy.3Ale Hospodin vám až do tohoto dne nedal srdce, které by chápalo, ani oči, které by viděly, ani uši, které by slyšely.4Když jsem vás vodil po čtyřicet let pouští, šaty se na vás nerozpadly ani se nerozpadla obuv na tvých nohou.5Nejedli jste chléb a nepili jste víno ani opojný nápoj, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.6Přišli jste k tomuto místu. Chešbonský král Sichon a bašanský král Og vytáhli, aby se s námi utkali v boji, ale porazili jsme je.7Zabrali jsme jejich zemi a předali ji jako dědičný majetek Rubenovcům, Gadovcům a polovině kmene Manasesovců.8Dbejte na slova této smlouvy a jednejte podle nich, aby se vám dařilo ve všem, co budete dělat.9Vy všichni stojíte dnes před Hospodinem, svým Bohem, vaši představitelé podle vašich kmenů, vaši starší, vaši správci, všichni izraelští muži,10vaše děti, vaše ženy i tvůj přistěhovalec, který je ve tvém táboře, i tvůj drvoštěp a nosič vody,11abys přistoupil ke smlouvě Hospodina, svého Boha, kterou Hospodin, tvůj Bůh, s tebou dnes pod kletbou uzavírá:12že tě dnes ustanovuje svým lidem a chce ti být Bohem, jak ti slíbil a jak přísahal tvým otcům, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi.13Tuto smlouvu pod kletbou však ne-uzavírám jen s vámi,14nýbrž také s tím, kdo tu dnes s námi stojí před Hospodinem, naším Bohem, a také s tím, kdo tu dnes s námi není.15Víte přece, jak jsme sídlili v egyptské zemi a jak jsme procházeli mezi národy, které jsme míjeli.16Viděli jste u nich jejich ohavnosti a jejich modly, dřevo a kámen, stříbro a zlato.17Ať není mezi vámi muž ani žena, čeleď ani kmen, jejichž srdce by se dnes odvrátilo od Hospodina, našeho Boha, takže by šli sloužit bohům těch národů. Ať není mezi vámi kořen plodící jed a pelyněk.18Může se stát, že někdo uslyší slova této kletby a v duchu si bude libovat: ‚Budu mít pokoj, i když budu žít v zatvrzelosti svého srdce, vždyť to dopadne stejně s napojeným jako se žíznivým.’19Takovému nebude Hospodin ochoten odpustit. Hospodin tehdy vzplane hněvem a rozhorlením proti tomu člověku, na něhož dolehne každá kletba zapsaná v této knize a Hospodin vymaže zpod nebe jeho jméno.20Hospodin ho k jeho zkáze oddělí ode všech izraelských kmenů, podle všech kleteb smlouvy, zapsaných v knize tohoto zákona.21Tu řekne příští pokolení, vaši synové, kteří povstanou po vás, i cizinec, který přijde z daleké země, až uvidí rány té země a její nemoci, které na ni Hospodin dopustil,22celou zemi spálenou sírou a solí, zemi, která není osévána, ve které nic neklíčí a ze které ne-vzchází žádná rostlina, zemi, jež je vyvrácena jako Sodoma a Gomora, Adma a Sebojim, které vyvrátil Hospodin ve svém hněvu a rozhořčení,23i všechny národy řeknou: ‚Proč to Hospodin této zemi udělal? Proč vzplanul tak velikým hněvem?’24A odpovědí: ‚Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z egyptské země.25Odešli totiž sloužit jiným bohům a klaněli se jim, bohům, které neznali a které jim neurčil.26Proto Hospodin vzplanul proti té zemi hněvem a uvedl na ni veškeré prokletí zapsané v této knize.27V hněvu, v rozhořčení a ve velikém rozlícení je Hospodin vyrval z jejich země a vyvrhl je do jiné země, jak je tomu dnes.’28Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu, zjevené však náležejí navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.

Display settings Display settings יהוהיהוה